فقط به جلسات برگرديد

فقط به جلسات برگردید

فقط به جلسات برگردید فقط به جلسات برگردید همیشه این را می شنوید: ” فقط به جلسات برگردید و اگر چه من از برچسب لغزش مزمن” بیزارم ، اما دو دهه آمدن و رفتن من به میدان دوازده قدم، یک راه واضح و مستقیم نبوده است. پس چه چیزی باعث بازگشت من می شود ؟ من به …

فقط به جلسات برگردید ادامۀ مطلب »