کتاب راهنما و رهجو

کتاب راهنما و رهجو

کتاب راهنما و رهجو کتاب راهنما و رهجو,برنامه ی بهبودی,راهنما و رهجو در NA اصول روحانی معتادان گمنام در قلب بهبودی از بیماری اعتیاد نهفته است. قدمها اصولی هستند که بهبودی را برای ما ممکن می سازند ولی ما برنامه ی NA را در تنهایی کار نمی کنیم. ارتباط با راهنما کلید کار کردن قدمها …

کتاب راهنما و رهجو ادامۀ مطلب »