برآورد عضویت در معتادان گمنام ۲۰۱۵

برآورد عضویت در معتادان گمنام ۲۰۱۵

برآورد عضویت در معتادان گمنام ۲۰۱۵ برآورد عضویت در معتادان گمنام ۲۰۱۵ از سال ۱۳۸۶ در همایش های جهانی NA ، خدمات جهانی NA اقدام به نشر و توزیع آمارهای گرافیکی کرده است. در سال ۱۳۹۴ پرسش نامه آمار در همایش جهانی در ریودوژانیرو – برزیل منتشر گردید. بعلاوه اینکه این پرسش نامه از طریق …

برآورد عضویت در معتادان گمنام ۲۰۱۵ ادامۀ مطلب »