اندیشه ها کتاب پایه

اندیشه ها

اندیشه ها اندیشه ها به من پیشنهاد شده بود که یک جلسه NA را در ناحیه مان راه اندازی کنم. من می ترسیدم و فکر می کردم مدت پاکی ام برای این کار کافی نیست. دوستانم به گفتند که ماندن یا نماندن در بدبختی به خواست خود من بستگی دارد. به یاری خدا و معتادان …

اندیشه ها ادامۀ مطلب »