انتخاب با شماست

انتخاب با شماست

انتخاب با شماست انتخاب با شماست من در آگوست سال ۱۹۸۷ پاک شده و در طول سال اول بهبودی خیلی از خودم خاطر جمع بودم، گمان می کردم ، اگر زمانی دوباره قرار باشد که شروع به مصرف کنم، ممکن است فقط تحت تأثیر اجبار یک حادثه خیلی تلخ این کار را بکنم ، متأسفانه …

انتخاب با شماست ادامۀ مطلب »