در جاده تنهایی اعتیاد

درجاده تنهایی اعتیاد

درجاده تنهایی اعتیاد درجاده تنهایی اعتیاد حدود ۱۷ سال در جاده تنهایی اعتیاد فعال حرکت می کردم ، سالهای آخر مصرف برای تهیه پول مواد مصرفی ام ، مجبور بودم روزی ده کیلومتر خیابان های ایالت مان را پیاده راه بروم و زباله گردی کنم . اطرافیان و بستگانم دیگر مرا نمی پذیرفتن و کاملا تنها شده …

درجاده تنهایی اعتیاد ادامۀ مطلب »