اعضای قابل قبول

اعضای قابل قبول

اعضای قابل قبول اعضای قابل قبول هدایای بسیاری به خاطر عضوی از انجمن معتادان گمنام بودن نصیبم شده است که ماورای وعدهای بوده که در نشریات گفته شده به دلیل ) بهبودی از اعتیاد فعال( خیلی بیشتر صادق، امیدوار، شجاع، فروتن، مسئول، صبور، با محبت و آرامتر از دوران مصرفم هستم. همچنین 22 سال است …

اعضای قابل قبول ادامۀ مطلب »