اطلاع رسانی و عضو NA

اطلاع رسانی و عضو NA

اطلاع رسانی و عضو NA اطلاع رسانی و عضو NA رساندن پیام NA یکی از قسمتهای مهم بهبودی بسیار اعضاء ما است و به برخی از ما کمک نموده تا توانائی ها را کشف و گسترش دهیم  پیام بهبودی NA با حمایت و می تواند به بسیاری از مردم برسد. شرکت در کمیته اطلاع رسانی به شما این فرصت …

اطلاع رسانی و عضو NA ادامۀ مطلب »