اصول راهنما روح سنت های ما

اصول راهنما روح سنت های ما

اصول راهنما روح سنت های ما اصول راهنما,روح سنت های ما درباره این کتاب   این کتاب بر اساس نیاز به داشتن درک بهتری از اصول سنت‌های ما تکوین یافت . از سراسر جهان اعضای NA خواستار نشریه‌ای ساده، قابل اجرا و بر اساس تجربه در رابطه با دوازده سنت بودند تفاوت‌های بسیاری دردرک و اجرای این …

اصول راهنما روح سنت های ما ادامۀ مطلب »