از معتادان جوان برای معتادان جوان این جزوه، نوشته اعضای جوان انجمن معتادان گمنام است؛ جوانانی که پاک مانده و راه جدیدی برای زندگی یافته اند.

از معتادان جوان برای معتادان جوان

از معتادان جوان برای معتادان جوان این جزوه، نوشته اعضای جوان انجمن معتادان گمنام است؛ جوانانی که پاک مانده و راه جدیدی برای زندگی یافته اند. هم اکنون در سراسر جهان، اعضائ جوانی که هر یک به زبانی سخن می گویند، در NA در مسیر پاک شدن و پاک ماندن هستند. ما این ها را می …

از معتادان جوان برای معتادان جوان ادامۀ مطلب »