پلکان بهبودی

پلکان بهبودی

پلکان بهبودی پلکان بهبودی چیزهای بد ممکن است برای ما و در اطراف ما روی دهند اما ما مجبور نیستیم در آنها غرق شویم. ما در NA راه بهتری از فرو رفتن در باتلاق اعتیاد را برای مواجه شدن با زندگی آموخته ایم. این راه کار کردن برنامه نامیده می شود: شرکت در جلسات، کار کردن قدمها با  یک …

پلکان بهبودی ادامۀ مطلب »