جرقه ی بهبودی

جرقه ی بهبودی

جرقه ی بهبودی جرقه ی بهبودی,بازگشت به اعتیاد,جایگزین مواد,درد بیماری اعتیاد,اراده ی قطع مصرف دوازده سال از بهترین سالهای زندگی ام را با اعتیاد فعال گذراندم و حاصلی جز آشفتگی و ورشکستگی روحی، روانی و از دست دادن تمامی اندوخته هایم، به دست نیاوردم . تلاش های من برای قطع مصرف نه تنها موفق نبود …

جرقه ی بهبودی ادامۀ مطلب »