خدمتگزاران مورد اعتماد گروه وظایف و مسئولیت ها

خدمتگزاران مورد اعتماد گروه وظایف و مسئولیت ها

خدمتگزاران مورد اعتماد گروه وظایف و مسئولیت ها خدمتگزاران,مورد اعتماد گروه,وظایف و مسئولیت ها,اجزای بهبودی na,فضای بهبودی na خدمت یکی از مهمترین اجزای بهبودی در معتادان گمنام است. اگر اعضای پیشکسوت نبود، اغلب ما شاید هرگز بهبودی پیدا نمی کردیم. ما نیز، اکنون که از اعتیاد فعال رهایی یافته ایم، می توانیم به انجمن خدمت کنیم. خدمت در NA …

خدمتگزاران مورد اعتماد گروه وظایف و مسئولیت ها ادامۀ مطلب »