آن قدم های بی فایده

آن قدم های بی فایده

آن قدم های بی فایده آن قدم های بی فایده اولین برداشت من از قدم های شش و هفت خیلی ساده بود . اگر آنها  را به کار گیرم ، شخص متفاوتی خواهم شد . با نفرتی که در اوایل بهبودی از خود داشته ، جای تعجب نیست که بیشتر از هر چیزی دلم می …

آن قدم های بی فایده ادامۀ مطلب »