آنچه قابل مشارکت است

آنچه قابل مشارکت است

آنچه قابل مشارکت است آنچه قابل مشارکت است این که چه چیزی را باید به مشارکت گذاشت ، موضوعی است که دائما در ناحیه ما مورد بحث قرار می گیرد. من دوست دارم عقیده و تجربه خود را بنویسم و جویای نظر سایر معتادان در اطراف جهان بشوم به مشارکت گذاشتن مشکلات و نگرانی ها …

آنچه قابل مشارکت است ادامۀ مطلب »