آرامش و تسلیم

آرامش و تسلیم

آرامش و تسلیم آرامش و تسلیم امروز من می توانم به آینه نگاه کنم و به خودم بخندم. نمی گویم تصویری که امروز از خودم در ذهن دارم کاملا مطلوب است، اما بهتر از آن چیزی است که قبلا بوده. در دوران مصرف، من استاد جنگ و گریز شده بودم. همیشه یا می خواستم از …

آرامش و تسلیم ادامۀ مطلب »