آخر خط و یاس و انزوا 

آخر خط و یاس و انزوا 

آخر خط و یاس و انزوا  آخر خط و یاس و انزوا خداوند را شاکرم که امروز پاکم و سپاسگزار هستم که مرا با انجمن معتادان گمنام آشنا کرد ، من دارای  ۱۷سال و ۹ ماه پاکی هستم ، و این فقط به لطف خداوند بزرگ بوده است . کمی از از دوران کودکی ام مشارکت کنم …

آخر خط و یاس و انزوا  ادامۀ مطلب »