انجمن معتادان گمنام UK

پاکزیستن سفر ادامه دارد

پاکزیستن سفر ادامه دارد

پاکزیستن سفر ادامه دارد

پاکزیستن سفر ادامه دارد

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول
پاک زیستن

NA یک مسیر, یک فرایند و یک روش جدید زندگی را به ما پیشنهاد می کند. پاداش های حاصل از
بهبودی و همچنین اقدامات لازم برای کسب آن, بی انتها می باشند. ما بدون توجه به موقعیت مان در
مسیر بهبودی, به رشدمان ادامه می دهیم و هرچه جلوتر می رویم, حقایق جدیدتری برایمان آشکار
خواهند شد. پیدا کردن جرقه ای که بهبودی ما را به یک سفر مداوم, پرمزیت و هیجان آمیز تبدیل
نماید, مستلزم ایجاد تغییر در ایده ها و طرز تفکرمان می باشد. برای بسیاری از ما, امر فوق یک
تغییر نگرش از درماندگی به شور و اشتیاق خواهد بود.
کلیدهای آزادی
دردهای رشد
دورنمای امید
از درماندگی به شور و اشتیاق
چرا می مانیم

فصل دوم
پیوند هایی که متصل می کنند

پاکزیستن سفر ادامه دارد
در بهبودی آزادیم که جستجو و کند و کاو نموده و درمورد اینکه اکنون چه کسانی هستیم ومی خواهیم
چه کسانی باشیم, تفکر کنیم. تغییراتی که ما در طی این فرایند تجربه می کنیم می توانند تا حد زیادی
باعث اختلال در هویت و روابطمان گردند, اما چنین درگیری هایی درعین حال منجربه رشد پذیرش,
عشق و ایمان مان می گردند. با وجودیکه روش ها و اهدافمان می توانند متفاوت باشند, جنبۀ اشتراک
ما ابزارها و اصولی هستند که به ما فرصت می دهند آنچه که هستیم باشیم. ما با یکدیگر به سوی
آزادی اوج می گیریم.
ارتباط با خودمان
ارتباط با یک نیروی برتر
ارتباط با دنیای اطراف مان
ارتباط با دیگران

 

فصل سوم
یک مسیر روحانی

روحانیتی که ما در بهبودی تجربه می کنیم, ساده و عملی بوده و به ما اجازه می دهد در سازگاری با
دنیای اطراف خود زندگی کنیم و همدردی و شفقت را نسبت به دیگران تجربه نماییم. قدمها مسیری
برای دستیابی به رشد روحانی هستند. ما درمقابل روحانیت خود بیدار می شویم. طی توسعۀ رابطۀ
خود با یک نیروی برتر, به هرترتیبی که آنرا درک می کنیم, به این باور می رسیم که روحانیت تنها
بخشی از زندگی ما نبوده و خود راهی است برای زندگی. چنین راهی درک آن آزادی را که در
جستجویش بوده ایم برایمان به ارمغان آورده و ما را قادر به درک اهدافمان می نماید .
بیدارشدن در مقابل روحانیت مان
یک برنامۀ روحانی و نه مذهبی
یک سفر روحانی
روحانیت عملی است
داشتن عملکرد
رابطۀ آگاهانه
اعمال ابتکارآمیز روح

 

فصل چهارم
جسم مان

پاکزیستن سفر ادامه دارد
یاد گرفتن زندگی در جسم مان کار ساده ای نیست. ما نسبت به جسم خود مهربانی نکرده ایم و
بدنهایمان اغلب داغ دردناک اعتیاد را حمل می کنند. آشتی نمودن با جسم خود برای زنده ماندمان
الزامی است اما این امر جزئی از فرایند جبران خسارت ما نیز می باشد, یک اقدام خویشتن پذیری –
و روشی که درطی آن ما آزادی, التیام و شادی را تجربه می کنیم. این بخش از کتاب راجع به طرز
رفتارمان با خود در بهبودی سخن می گوید و کمک می کند یاد بگیریم از زنده بودن جسم خود
آگاهانه مسرور شویم و در عین حال با پیرشدن, آسیب پذیر بودن و فناپذیر بودن خود کنار بیاییم. –
این یک رابطه است
رها کردن خودمان
مسائل جنسی
درپی هیجان و ماجراجویی بودن
خوب بودن و سلامتی
بیماری
معلولیت
بحران های روحی و احساسی
پیرشدن
مرگ, فوت کردن و زندگی با سوگواری
شهامت

 

قسمت پنجم
روابط

بهبودی ما در روابطمان ریشه دارد و اکثر ما به طریقی با این مقوله مشکل درگیریم. روابطمان با
یکدیگر در جلسات انجمن, با خانواده هایی که از آن بوجود آمده ایم و یا خود بوجود آورده ایم تمامأ
مواردی هستند که ما در آنان اصولی مانند صداقت, همدردی و صمیمیت را تمرین می کنیم. عشق
پدیده ای التیام دهنده در زندگی مان است و زمانی که ما به خود اجازۀ ارتباط گذاشتن با دیگران را
می دهیم, آن را تجربه می کنیم.
مصاحبت
دوستی
زدن پل به دنیایی دیگر: روابط بیرون از NA
خانواده
پدر یا مادر بودن
جبران خسارت و آشتی
روابط احساسی )رومانتیک(
آنچه که می خواهیم
آنچه که درخواستش را می کنیم
شهامت برای اعتماد کردن
ارتباط آگاهانه

فصل ششم
راه جدیدی برای زندگی

پاکزیستن سفر ادامه دارد
وقتی که ما مدتی را در بهبودی بسر می بریم, فرصت هایی را نیز در دنیای بیرون بدست می آوریم.
بدیهی است مورد تأیید اجتماع بیرون قرارگرفتن, به تنهایی به معنای بهبودی نیست اما این بدان معنا
هم نیست که رابطه ای بین این دو وجود نداشته باشد. برای بسیاری از ما مورد تأیید جامعه
قرارگرفتن چیزی است که باید در مسیر بهبودی بیاموزیم. بواسطۀ قرارداشتن در مسیر بهبودی, به
تدریج و به طرقی که بعضی اوقات باعث تعجب مان نیز می شوند, عادات و باورهای مان در مورد
کار, تحصیل, پول و ثبات تغییر کرده و رشد می نمایند. یادمی گیریم که موفقیت و شکست, ریسک
و مسئولیت و همچنین ثبات و تغییر, همه جزئی از فرایندی هستند که برخی از ما آن را “رشد در
بهبودی” می نامیم.
فرای “قابل قبول اجتماع بودن”
پیدا کردن جایگاه خود در زندگی
ثبات
ازسرراه خود کنار رفتن
ایمان یافتن
متعهد بودن
تحصیل
پول
کار
گمنامی
هدیۀ امید

فصل هفتم
سفر ادامه دارد

پاکزیستن سفر ادامه دارد
ازهمان اولین باری که امید را لمس می کنیم, در فرایند ادامه دار بیداری روحانی قرار می گیریم. و
اگر تمایل داشته باشیم این می تواند درطول عمرمان ما را همراهی کند. برای اینکه احساس کنیم

بهبودی مان زنده است, باید به رشد کردن ادامه دهیم. انزوا و خودخوشنودی آزادی مان را طوری
محدود می کنند که ممکن است تنها در زمان برخورد با مشکلات, متوجه آنها شویم. پادزهر تنهایی و
بیگانگی داشتن روحیۀ سخاوت است. درخدمت بودن ما را در درون خود آزاد می کند و در را بروی
روحیۀ عشقی که ما را احاطه می کند, می گشاید. امید بدون قید و شرط را تجربه کرده و متوجه
می شویم که برای بهبودی مان محدودیتی وجود ندارد. بدون توجه به مسیری که تا به حال دربهبودی
طی کرده ایم, سفرمان ادامه دارد.
بیداری ها
زندگی برطبق اصول مان
تسلیم شدن مادام العمر
خود خوشنودی
راه خود را جدا کردن
واقعیت گرا بودن
درخدمت بودن
اصول, تمرین و نگرش
عشق

 

پیشگفتار

کتاب پایۀ مان به ما اطمینان می دهد که حقایق بیشتری آشکار خواهند شد و تجربۀ ما نیز این مطلب را تأیید می کند.
طی سالهایی که از نوشته شدن واژه های فوق می گذرد, حقایق بسیاری آشکار گشته اند. هر روزی که ما پاک زیسته
و اصول روحانی بهبودی را تمرین می کنیم, حقایق بیشتری آشکار می گردند. ما هم به عنوان یک فرد و هم به
عنوان یک انجمن رشد نموده, تکامل یافته و همان چیزهایی را که بواسطۀ تجربه یاد می گیریم, به دیگران انتقال
می دهیم. این بدین معنی است که هرنسل جدیدی از تازه واردین به انجمن, منابع بیشتری را نسبت به نسل قبلی در
اختیار خواهد داشت. جواب این سؤال که آیا این امر به تضعیف یا قویتر شدن مان منجر می گردد, کاملأ به درک ما
از هدف اصلی مان و همچنین چگونگی تمرین اصول روحانی مشارکت, مراقبت و خدمت بستگی دارد.
بزرگترین گنجینه و منبع ما عمق آگاهی فردی مان نسبت به فرایند بهبودی است. ما این گنجینه را درجلسات, درجشن
هایمان, طی نوشیدن چای و قهوه و در نشریات مان به مشارکت می گذاریم. دراینجا بازهم حداکثر تجربه, نیرو و امید
جمعی خود را به صورت مکتوب ارائه می دهیم. این کتاب که توسط معتادان و برای معتادان نوشته شده است یک
تصویر لحظه ای از انجمن مان است: یعنی معتادان درحال بهبودی که به یکدیگر کمک کرده اند تا بتوانند بدون
مصرف هیچگونه موادی, طی روزها, ماهها, سالها و سده های متوالی با شرایط زندگی مقابله نمایند. هدف از این
کتاب هم ارائۀ هدیه ای به تازه واردین و هم برافروختن آتش اشتیاق در اعضای قدیمی است. یقینأ این کتاب نمی تواند
کلیۀ دانش ها و باورهای اعضای ما را در خود بگنجاند ولیکن می تواند آنچه را که ما از سال 2891 , یعنی زمانی که
کتاب پایه مان مورد تأیید واقع گشت, تا بحال کشف و مشارکت نموده ایم, انعکاس دهد.
پاکزیستن سفر ادامه دارد
اولین نسخۀ کتابی بنام “پاک زیستن” در سال 2891 نوشته شد اما آغاز این پروژه حتی به پیش از این تاریخ نیز
مربوط می گردد. زمانی که کتاب پایه مان بنام “معتادان گمنام” درحال نوشته شدن بود, برخی از اعضای انجمن
می دانستند که این کتاب حرف آخر ما در مورد زندگی به روال NA نخواهد بود. نسخه هایی که در سالهای 2891 و
2881 به چاپ رسیدند شامل توصیه هایی بسیار و سفت و سخت و همچنین پیشنهادات و قوانینی در مورد پاک شدن و
پاک ماندن می شدند. اکثر ما خوب از قوانین پیروی نمی کنیم وعملکردمان طوری است که اغلب با آنچه که دوست
داریم یک فرایند شامل آن باشد, تفاوت دارد. سپس متوجه شدیم عامل مشترک بین ما, اقدامات فردی مان نبوده و و در
عوض آن اصولی هستند که تلاش می کنیم درزندگی خود بکار گیریم. طی سالهای بعد نسلهایی از معتادان با استفاده
از کتاب پایه پاک شده و پاک ماندند. این تجارب نگرش هایی متفاوت را نسبت به اصول بهبودی برایمان به ارمغان
آورده است.
ما در همان بدو کار می دانستیم مشکلی که مشغول تشریح اش بودیم مربوط به یک مادۀ مصرفی خاص نمی شد, بلکه
آن یک بیماری بود که اگر درمان نمی شد خود را بصورت علائم مختلفی بروز می داد. علائمی که در نهایت باعث
مرگ ما می شدند. تمرکز بر روی یک مادۀ مصرفی و یا یک سری علائم بخصوص, برای ما بیش از اندازه محدود
کننده بود.همانطور که می دانیم اعتیاد بر روی کلیۀ جوانب زندگی ما تأثیر می گذارد اما می توانیم ببینیم که بهبودی
نیز بر روی کلیۀ اعمال ما تأثیر گذار است. مسائلی مانند رابطه با خانواده هایمان, مسائل کاری مان و همچنین
روحانیت و حتی جسم مان, از اینکه ما ازکجا آمده ایم و چگونه بیماری مان را درمان می کنیم, تأثیر می گیرند.
همانطور که پاداش های بهبودی می توانند به مراتب فراتر از تصورمان باشند, یاد می گیریم که اثر مثبت بهبودی در
زندگی خود و اطرافیان مان, غیر قابل اندازه گیری است. شاید هرگز کاملآ نفهمیم که پاک بودن و حتی الامکان طبق
اصول زندگی کردن ما چه اثر مثبتی برروی زندگی دیگران می گذارد. سپاسگزار بودن ما برای این راه جدید زندگی
ما را تشویق می کند تا بیشترایثار کنیم, بیشتر زندگی کنیم و بیشتر دوست بداریم.
درانجمن معتادان گمنام به کرات از ما خواسته می شود که داستان خود را, نه یکبار بلکه دوباره و دوباره بازگو کنیم.
با یک مشارکت و یا یک اقرار از نوع قدم پنجم نمی توانیم تمام زندگی خود را ببینیم. به همان ترتیب ما نمی توانیم
کل بهبودی خود را یکباره ببینیم ودرنتیجه آن را بصورت لایه لایه می بینیم. با هرلایه نگرش ما نسبت به خودمان
تغییر می کند. به عبارت دیگر ما دارای یک “تغییر برداشت” یا “تغییر نگرش” می شویم. یکی از پرقدرت ترین
کارهای ما در زندگی گفتن حقیقت راجع به زندگی خودمان است. به تدریج الگوهای مشابه ای را که در تجاربمان
وجود دارند خواهیم دید. حتی اگر بنظر بیاید ما طی زندگی خود اشخاص متفاوتی بوده ایم, می توانیم الگوهایی را که
به ما کمک کرده اند و یا آنهایی را که از پیشرفت مان جلوگیری کرده اند ببینیم. این بینش باعث می شود حتی در
مواقعی که زندگی مان پر ازچالش است, امید را ازدست ندهیم.
بهبودی یک فرایند مادام العمر و پراز فرازونشیب است و هرچه ما نسبت به آن جدی تر باشیم با شفافیت بیشتری
می توانیم رشدی را که هنوز دردسترس ماست ببینیم, و هیچ فرقی نمی کند که ما درکجای مسیر بهبودی قرارداریم.
ما هیچوقت از یادگرفتن دست برنمی داریم. تمرین مستمر برنامۀ معتادان گمنام نه تنها منجر به آسان تر شدن
زندگی مان می گردد بلکه آنرا پرمحتواتر, بهتر و جالبتر می نماید. ما کارمان را با پاک ماندن شروع می کنیم و از
آنجا به بعد, برنامه ابزاری را در اختیار ما می گذارد تا از طریق آن بتوانیم پاسخهایی را که متناسب حال هریک از
ماست پیدا کنیم. تجارب مان هم به ما آموزش می دهند و هم کمک می کنند تا برمشکلات چیره شویم. امیدواریم
تجاربی که در اینجا به مشارکت می گذاریم اعضای ما را به نحوی که هنوزخودمان بخوبی درک نمی کنیم, به سمت
جلو پرتاب کنند. پاکزیستن سفر ادامه دارد
این کتاب مجموعه ای قسمت بندی شده از توصیات مختلف نبوده و درعوض مجموعه ای از تجربه, نیرو و امیدمان,
در رابطه با پاک زیستن می باشد, آن پاک زیستنی که در زندگی روزمره, روابطمان و همچنین خدمت به دیگران
تجربه می کنیم. محتوای صفحات بعدی کتاب برای همه بصورت مساوی حائز اهمیت نخواهد بود, چرا که درمسیر
بهبودی, هریک از ما با چالش های خاص خود مواجه هستیم. اما امیدمان براین است که هرعضوی بتواند
موضوعاتی را که مهم می داند, در این کتاب بیابد.

این کتاب شامل تجارب معتادان بسیاری از اقصی نقاط جهان است. صدها عضو از طریق کارگاه های آموزشی,
نامه ها , مسج بوردهای اینترنتی و همچنین با فرستادن صدای ظبط شده شان, برداشت خود را از پاک زیستن برای
ما ارسال نموده اند. همینطور که حجم مطالب دریافتی گسترده تر شد, فرمت کتاب هم به تدریج شکل گرفت. همینطور
که سفر ما ادامه پیدا کرد, تمرکز کتاب نیز تغییرجهت پیدا کرد و محتوا و ساختار کتاب بنابر اطلاعات ورودی آن
متحول گشت. درب این فرایند سپس کاملأ باز شد و ما از تحولات بعدی شگفت زده شدیم. از یکدیگر آموختیم و
متوجه شدیم جمع کل معادلۀ ما از جمع تک تک اجزای آن بیشتر شده است. عامل مشترکی که در تجارب متفاوت ما
دیده می شود این است که ما, بدون توجه به مقطع پاکی یا تعداد قدمهایی که کارکرده ایم و موقعیت مان درمسیر
زندگی, دائمأ درحال نیروگرفتن از NA هستیم. به مشارکت گذاشتن تجاربمان بدان معنی داده و آنرا ارزشمند می نماید
و درعین حال روابط عمیقی که در انجمن, با دیگران, با خود و با نیروی برترمان بوجود می آوریم از آنچه که
تصورش را هم نمی توانیم بکنیم, پرارزش تر می گردند. چیزهایی را که بدان نیاز داریم در این برنامه و انجمن پیدا
می کنیم و بهمین دلیل طی سالهای زیادی بدان متصل می مانیم. زمانی این سؤال برای بسیاری از ما پیش می آمد که
چگونه می شود NA را جزئی از زندگی مان نمود, اما اکنون تعداد زیادی از ما حتی نمی توانند تصور کنند که NA
جزئی از زندگی شان نباشد. ما از ابزاری که دراختیار داریم استفاده می کنیم و این مهم نیست که با چه مشکلاتی
مواجه هستیم و یا برای چه مدت پاک بوده ایم. پاکزیستن سفر ادامه دارد
مهمترین نکتۀ پاک زیستن این است که ما زنده هستیم و بهمین دلیل می توانیم پاک زندگی کنیم که این خود برای آنها
که به بیماری اعتیاد مبتلا هستند یک معجزه محسوب می گردد. ما بهبود پیدا می کنیم تا بتوانیم یک زندگی پر محتوا
و ثمربخش داشته باشیم. همین زندگی دربعضی مواقع چالشهایی را بر سر راه ما قرار می دهد که هیچوقت انتظار
برخی از آنها را نداشتیم. زندگی کردن بدانگونه که درخواب هم نمی توانستیم تصورش کنیم, اغلب توأم با مشکلات
تازه ای است که تا بحال بدانها برنخورده بودیم. معتادان بیشماری که در نوشتن این کتاب سهیم بوده اند با صراحت
اظهار کرده اند پاک شدن تنها معجزه ای نیست که تجربه می کنیم و بدان نیاز داریم. ما آموخته ایم که واقعأ می توانیم
درمقابل همۀ مشکلات مقاومت نموده و درعین حال پاک بمانیم. برای شروع دوباره و وصل شدن مجدد به انجمن,
کارکرد قدمها, رسیدن به بیداری روحانی و راه جدیدی برای زندگی پیدا کردن هیچوقت دیر نیست. تا زمانی که ما به
پاک ماندن و بازگشتن به برنامه تمایل داشته باشیم, بهبودی ما بصورت غیر قابل تصوری شکوفا خواهد شد. ما
مشغول پاک زیستن هستیم و سفرمان همچنان ادامه دارد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا