انجمن معتادان گمنام UK

مفهوم سوم 3 انجمن معتادان گمنام

مفهوم سوم

مفهوم سوم 

مفهوم سوم

” گروهای NA اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذار می کنند. “

 

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

 

گروه های NA حافظ مسئولیت و اختیار نهایی ، ساختار خدماتی هستند که خود آن را بوجود آورده اند . اما با این حال اگر بخواهند خود را مستقیم درگیر تصمیم گیری برای تمام هیئت و کمیته های خدماتی بکنند ، وقت و انرژی کمی برای جلسات پیام بهبودی خواهند داشت.

به همین دلیل ، گروه ها اختیار را به ساختار خدماتی واگذار می کنند تا برای انجام وظایف محوله تصمیم بگیرند. واگذاری اختیار می تواند هم به گروه ها و هم به ساختار خدماتی آزادی عمل بیشتری بدهد . مفهوم سوم,انجمن معتادان 

تصمیم های خدماتی که بر روی گرو ه ها تاثیری مستقیم ندارد می تواند سریعا گرفته شود : مثل خطوط تلفنی ، پانل بیمارستان و زندان ، کوشش در اطلاع رسانی عمومی و برنامه های توسعه نشریات که می توانند به سرعت پیشرفت کنند تا در خدمت هدف اصلی NA باشند. و گروه های ما هم که نیاز به تصویب تمام تصمیماتی را که از طرف آن ها در امور خدماتی گرفته می شود ندارند ، آزاد خواهند بود تا تمام توجه خود را معطوف به رساندن پیام NA در جلسات خود نمایند. 

ما اغلب طرح ها و دستور العمل هایی را مورد استفاده قرار می دهیم که به ما کمک کنند مفهوم سوم را بکار بندیم . ما به دقت موضوع کاری را که می خواهیم انجام شود و همین طور حدود اختیارات را به کسانی که قرار است آن وظیفه را انجام دهند توضیح می دهیم .

اگر چه ، حتی کامل ترین و جامع ترین دستور العمل ها هم نمی توانند همه احتمالات را به حساب آورند . خدمت گزاران مورد اعتماد ما وقتی می توانند به بهترین وجه به ما خدمت کنند که ما بدان ها در بکارگیری بهترین قضاوت شان برای انجام مسئولیت های شان آزادی بدهیم .

ساختار خدماتی باید همیشه مستقیم در برابر کسانی که بدان ها خدمت می کند جواب گو باشد. اما در همان حال باید به آن در حدی معقول ، اختیار به انجام رساندن وظایفش را داد . یک گروه ، هیئت خدماتی و یا کمیته باید با وجدان گروه جمعی خود مشورت کند تا به بهترین درک خود در مورد بهترین راه بکارگیری این مفهوم خدماتی دست یابد .

بعضی از مواقع ما می ترسیم از این که واگذاری اختیار به معنای از دست دادن کنترل بر روی خدمات باشد . مفاهیم اول ، دوم و سوم طراحی شده اند تا بی آن که دستان خدمتگزاران مورد اعتماد خود را ببندیم ، کمک کنند .

مسئولیت خود را بر ساختار خدماتی حفظ کنیم . مفهوم سوم ، گروه های ما را تشویق می کند که بر روی مسئولیت خود تمرکز کنند در حالی که از دادن اختیار لازم به ساختار خدماتی جهت ارائه خدمات مورد نیاز NA اطمینان حاصل می نمایند .

مفاهیم دوازده گانه ما از گروه ها نمی خواهد که از اختیارات خود استعفاء کنند ، یا آن را بدان گونه تفویض کنند ، که به ساختار اجازه داده شود تا هر کاری که دوست دارد انجام دهد . گروه ها به هر حال ، ساختار خدماتی را سازمان داده اند که از طرف آنها و با راهنمایی آنها عمل کند .

و هر زمانی هم که گروه ها احتیاج دارند ، اختیار نهایی خود را در مورد مسائل خدماتی اعمال کند ، آن ها را تشویق می کنیم که این کار را بکنند . اگر چه در مسائل روزمره ، گروه ها به هیئت ها و کمیته های خدماتی ما ، اختیار اجرایی لازم را داده اند تا کار محوله را انجام دهند. مفهوم سوم,انجمن معتادان گمنام NA,مفهوم سه,مفهوم ۳,واگذاری اختیارات

دادن اختیار می تواند یک مسئله ریسکی باشد ، مگر این که وظایف مسئولانه انجام شود و برای موثر واقع شدن مفهوم سوم ، مفاهیم دیگر نیز باید به طور ثابت و استوار به اجرا درآیند . مهم تر از همه این است که ما باید در انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد و امین دقت خاص بکنیم .

ما نمی توانیم مسئولانه این اختیار را به کسانی واگذار کنیم که اساسا و ذاتا ظرفیت مدیریت این اختیار را ندارند و یا تمایلی به پاسخ گویی کامل در مورد اعمال خود ندارند .

اما اگر رهبران خود را با دقت انتخاب کنیم ، و کسانی را برگزینیم که می شود اطمینان کرد که اختیار واگذار شده به خود را بطور مسئولانه جهت انجام وظایف محوله بکار می گیرند . آن وقت می توانیم در مورد مفهوم واگذاری و تفویض (دادن نمایندگی و وکالت ) احساس اطمینان و آسایش بنمائیم . مفهوم سوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم سه,مفهوم ۳,واگذاری اختیارات

وقتی انجام کاری را از خدمت گزاران مورد اعتماد خود می خواهیم ، باید به طور کامل و کافی موضوع آن را برایشان توضیح دهیم و باید حمایت مورد نیازشان را فراهم آوریم . پس از راهنمایی و حمایت ، باید اختیار لازم را نیز جهت تصمیم گیری در مورد انجام وظیفه ای که به عهده شان گذارده ایم به آن ها بدهیم .

وقتی گروه ها اختیار کافی به ساختار خدماتی بدهند ، دیگر نیازی نیست در مورد هر تقاضای خدماتی در سطوح مختلف تصمیم گیری نمایند و هدف اصلی انجمن ما به بهترین وجه می تواند مورد توجه قرار گیرد . مفهوم سوم,انجمن 

با قرار گرفتن مفهوم سوم در جای درست خود ، گروه های ما آزاد خواهند بود که جلسات بهبودی را برگزار کنند و پیام NA را مستقیم به معتادانی که هنوز در عذابند برسانند و در همان حال مطمئن باشند که ساختار خدماتی که بوجود آورده اند ، دارای اختیار لازم جهت گرفتن تصمیمات مربوط به انجام مسئولیت هایش می باشد.

انجمن معتادان گمنام NA

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا