انجمن معتادان گمنام UK

مفهوم دوازدهم

مفهوم دوازدهم

مفهوم دوازدهم 

مفهوم دوازدهم ,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na

در راستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام ، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد.

 

انجمن معتادان گمنام NA 

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

مفهوم دوازدهم,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na

از خود گذشتگی در خدمت کوششی “جهادی” روحانی و ضروری است. در قسمتی از قدم دوازدهم گفته شده “با بیداری روحانی ” هر یک از ما ” سعی کردیم این پیام را به معتادان دیگر برسانیم ” سعی و کوشش ما در کل خدمات نیز از این بنیان روحانی سرچشمه می گیرد. با تجربه کردن نتایج این برنامه در زندگی خودمان ، ما گرد هم می آئیم تا پیام بهبودی را خیلی بیشتر از آنچه هر یک به تنهائی می توانیم ، بسط دهیم. خدمت در NA تحمیل اراده و عقایدمان به دیگران نیست ، بلکه خدمت فروتنانه به آن ها ، بدون چشم داشت و انتظار است.

این اصول ماخذ و زمینه همه کارهای ما در گروهها ، هیاتهای خدماتی و کمیته ها است . مفهوم دوازدهم یادآور ماست که اگر ما توانسته ایم بهبودی را تجربه کنیم ، فقط به خاطر این است که کسانی اصل از خود گذشتگی را به فعل درآوردند و از خود وقت و مایه گذاشتند ، تا پیام بهبودی را از زمانی که ما هنوز از اعتیاد فعال در عذاب بودیم به ما برسانند .

توسط خدمت ، ما سپاس خود را از این که کسانی بهبودی خود را با ما در میان گذاشتند ، بیان می کنیم و بهبودی خود را با دیگران در میان می گذاریم . هیچ چیز به اندازه این روحیه از خود گذشتگی در خدمت ، نمی تواند این قدر با تمایل به حکومت و ریاست کردن فاصله داشته باشد .

گروه های ما به وجود آمدند ، زیرا که ما دریافتیم به تنهائی نمی توانیم ” مصرف مواد مخدر خود را قطع کنیم ، نیاز و تمایل به مصرف را از دست بدهیم و راه تازه ای برای زندگی پیدا کنیم .” به همین طریق ، گروه های ما گرد هم آمدند تا ساختار خدماتی به وجود آورند و تشریک مساعی جامعی را طرح ریزی کنند که بتوانند به رساندن پیام خیلی فراتر از آنچه هر یک جداگانه می توانستند ، کمک کنند . مفهوم دوازدهم,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na

ساختار خدماتی به این خاطر به وجود نیامده است تا بعضی از گروه ها دیگران را مجبور به انجام پیشنهاد های خود بکنند ، بلکه به وجود آمده است تا نیروی گروه های ما را باهم در آمیزد ، تا بتوانند خدمات مورد نیازی را که انجام آنها توسط یک گروه غیر ممکن یا بسیار دشوار است ، بهتر انجام دهند : توسعه و توزیع نشریات که پیام ما را به صورت کتبی در میان بگذارند ، فراهم کردن اطلاعات در مورد NA برای عموم ، ارسال پیام ما برای معتادانی که نمی توانند در جلسات شرکت کنند و حمایت از جلسات جدید و جامعه های جدید NA . خدمت در NA تشریک مساعی و همکاری بین خدمت گزاران مورد اعتمادیست که همواره از طرف گروه ها راهنمائی می شود و نه یک حکومت که توسط بدنه قانونی اعمال گردد .

مراحل مختلف الحاق به یکدیگر جهت به وجود آوردن ساختار خدماتی ، نشان فروتنی گروه های ما است . که به صورت جداگانه خیلی کمتر می توانند هدف اصلی انجمن ما را پیش ببرند ، تا وقتی که با یکدیگر باشند .

به همین طریق ، اجزاء مختلف ساختار خدماتی ما ، هر یک به تنهائی نقش خاص خود را در طرح وسیع خدمات معتادان گمنام به عهده دارند و ایفا می کنند . هر یک از آن ها به جای این که وسیله و ابزاری برای خدمت باشند ، سعی کند که به عنوان یک نهاد دولتی و یا قدرتی عمل کند ، به رشته هائی که همگی ما را به هم پیوند می دهد آسیب خواهند رساند و تاثیرگذاری کلی و موفقیت انجمن ما را در پیشبرد هدف اصلی اش مورد تهدید قرار خواهد داد. فروتنی صفتی ویژه و ضروری در خدمت غیر حکومتی در معتادان گمنام است .

مفهوم دوازدهم,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na
برای خدمت کردن هر چه بهتر ، هر جزء از ساختار خدماتی باید سعی و کوشش صمیمانه و جدی در برقراری رابطه موثر انجام دهد . چه گروه ها ، چه خدمت گزاران مورد اعتماد ، چه هیات های خدماتی و کمیته ها ، باید عقاید و تجارب خود را کاملا به مشارکت بگذارند و همین طور دقیق و با احترام گوش فرا دهند . در جاهای دیگر ، کسانی ممکن است از سخن ، جهت تفرقه نیرو و قوای حریف خود استفاده کنند ، تا بتوانند بر آن ها حکومت نمایند ، اما در خدمات NA ، ما با یکدیگر مشارکت می کنیم تا بتوانیم نیرو و قوای خود را با یکدیگر در آمیزیم تا بهتر هدف اصلی انجمن مان را پیش ببریم .

جهت رعایت جواب گوئی به کسانی که بدان ها خدمت می کنیم ، ما موظف هستیم ، آن ها را به طور کامل ، دقیق و موجز درباره نوع فعالیت های خود آگاه نمائیم . ذات و ماهیت غیر حکومتی ساختار خدماتی ، حکم می کند که نظرات دیگران در هنگام تصمیم گیری و رضایت دیگران هنگامی که تصمیمات ما بر روی آن ها اثر می گذارد و همکاری دیگران وقتی که این تصمیمات روی ما تاثیر می گذارد ، را بررسی کنیم . ارتباط باز ، صادقانه و مستقیم باعث تغذیه روح خدمت در انجمن ما گردیده و باعث از بین رفتن انگیزه حکومت کردن می شود .
نوع اختیاری که گروه های ما به هیات ها و کمیته ها تفویض می کنند ، اختیار خدماتی است و نه حکومتی ، هر جزء از ساختار خدماتی ما ، از گروه گرفته تا دفتر خدمات جهانی ، نقشی را جهت ایفا به عهده دارد .

اگر چه همگی به عنوان یک تیم برای رسیدن به این هدف مشترک که ” هیچ معتادی که خواهان بهبودی است ، دیگر لازم نیست بدون داشتن فرصت ، پیدا کردن راه تازه ای برای زندگی بمیرد ” کوشش می کنند.

” این تجربه سخت به دست آمده ” ما است ، که کیفیت خدمت را ، دقیقا مثل کیفیت بهبودی ، می توان در فضای احترام متقابل ، حمایت متقابل و اعتماد متقابل ارتقاء داد. با هم دیگر بهبود می یابیم و با هم دیگر خدمت می کنیم . این قلب روحانی برنامه ما و بنیاد و اساس انجمن است . ساختاری که بر این اساس پایه گذاری شود می تواند فقط خدماتی باشد و هرگز حکومتی نخواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا