انجمن معتادان گمنام UK

سنت یازدهم

سنت یازدهم

سنت یازدهم

سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه na

خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم” .

این سنت، مربوط به روابط ما با افراد خارج از انجمن است و براى ما مشخص می کند که در سطح عمومى چطور رفتار کنیم.

تصویرى که افکار عمومى از ما دارد، همان چیزى است که ما آن را عرضه می کنیم . یک راه موفق و ثابت شده براى ادامه زندگى بدون مواد مخدر. با آن که ما مایل هستیم تا جایى که ممکن است به افراد بیشترى دسترسى پیدا کنیم و این مطلب برایمان اهمیت دارد، اما براى حفاظت از خودمان ، احتیاط در مورد تبلیغات ، نشریات و مطبوعاتى که ممکن است بدست عموم برسد ، امرى حیاتى است.

جاذبه ما در این است که ما در نوع خود موفق هستیم. به عنوان گروه ، ما یک راه بهبودى عرضه     می کنیم ودریافته ایم که موفقیت برنامه ما واضح است و نیازى به تعریف ندارد، این تبلیغ ماست.

این سنت ، یادآورى می کند که لازم است گمنامى شخصى را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم و این به خاطر حفاظت اعضاء و همچنین حفظ آبروى معتادان گمنام است . ما به عنوان اعضاى معتادان گمنام، درسطح رسانه هاى گروهى ، نام فامیل خود را افشاء نمى کنیم و بر روى صفحات آن ها ظاهر نمى شویم . هیچ فردى چه داخل و چه خارج انجمن، نماینده معتادان گمنام نیست.

 

“کتاب پایه، فصل ششم، سنت یازدهم”

 

 

سنت یازدهم درباره خط مشی روابط عمومی ما صحبت می کند ما با جهان خارج از جلسات تماس داریم تا معتادان بیشتری بتوانند ما را پیدا کنند . ما از واژه ” روابط عمومی ” استفاده می کنیم ، زیرا منظورمان بنا و حفظ رابطه با افراد و سازمان های خارجی از NA است تا بتوانیم به معتادانی که خواهان بهبودی هستند دست پیدا کنیم .هدف ما در روابط عمومی همیشه یکسان است: ما می‌خواهیم معتادان به جلسات بیایند و معتادان گمنام را تجربه کنند . ما درجلسات معرفی برنامه ، یا پوستری درایستگاه اتوبوس یا حتی درنشریات خود نمی توانیم حرفی بزنیم که جایگزین همدلی موجود در فضای بهبودی جلساتNA  شود .گوش دادن به معتادانی که تجربه خود را به مشارکت می‌گذارند ، دیدن بهبودی در عمل و احساس کردن عشق موجود درجلسات ، همگی به اندازه کار کردن قدم ها مهم و قسمتی از فرآیند بهبودی هستند .

هیچ وعده و قولی ،هیچ مقایسه و تاییدی ، وهیچ ادعا وعقیده ای نمی‌تواند به قدرتمندی تجربه ، نیرو و امید باشد . مشارکت از صمیم قلب جذاب ترین چیزی است که ما برای ارائه داریم . کمک به معتادان برای پیدا کردن جلسات ما، شرح دادنNA  برای اطرافیان مان و حصول اطمینان از اینکه معتادان در جلسات ما امنیت دارند همگی اهداف خط مشی روابط عمومی ما هستند. پیام ما که می گوید: هرمعتادی می تواند قطع مصرف کرده، وسوسه مصرف را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی پیدا کند ،  تنها چیزی است که ما برای ارائه داریم و برای تغییر زندگی معتادان در سراسر جهان کفایت میکند.

در نهایت سنت یازده  در مورد به کارگیری نیت خیر درون و خارج از معتادان گمنام است . مانند خیلی چیزهای دیگر در بهبودی ، نحوه انجام کار همان قدر اهمیت دارد که خود کار دارای اهمیت است . برای داشتن خط مشی روابط عمومی بر اساس جاذبه ، لازم است تا ما خویشتن دار باشیم.

سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

ما نمی توانیم اجازه دهیم تا شور و شوق مان ما را از خود بیخود کند و الکی قول دهیم ، یا درباره برنامه تبلیغ کنیم یا خود را نماینده انجمن گمنام معرفی کنیم . درست نیست که اعضا در یک رسانه ای که در دسترس عموم است خود را مرتبط باNA  نمایش دهند . کتاب راهنمای روابط عمومی و کتابچه مبانی روابط عمومی دارای مباحثی درباره اصول وروش های مناسبی جهت همکاری با عموم هستند. راهکارهای ارائه شده در این منابع ودانش خدمتگزاران مورد اعتماد وبا تجربه می‌تواند به ما کمک کنند تا در روابط عمومی موثرتر عمل کنیم . جهت پیشبرد خط‌ مشی “جاذبه نه تبلیغ ” ما خود و برنامه خود را با فروتنی ، صداقت و سادگی معرفی می‌کنیم و اجازه میدهیم تا معجزه بهبودی خود را نشان دهد. برای ما جاذبه به این معنی است که خیلی ساده مشارکت کنیم که NA چگونه و چرا کار می کند. قدرت پیام ما در صداقت آن است. تبلیغ به معنی ضمانت کردن یا قول دادن است ، یا معرفی کردن یک عضو به عنوان “معتاد در حال بهبودی نمونه ” ، یا اینکه بگوییمNA  تنها راه و بهترین روش بهبودی است. اگر دقت نکنیم شور و اشتیاق ما برای NA ممکن است باعث شود گمنامی خود یا دیگران را رعایت نکنیم ، باعث اختلال در خدمات محلی شویم ، یا دیگران را در رابطه با NAگمراه کنیم .اگر اعتماد داشته باشیم که NAبرای کسانی که خواهان بهبودی هستند جاذبه دارد ، آنگاه می توانیم از وسوسه تبلیغ کردن برای برنامه بهبودی مان و تبعات و پیامدهای آن اجتناب کنیم.  قرار دادن خط مشی مان بر اساس جاذبه به این معنی است که ما فقط به چیزی که جذاب است توجه میکنیم یعنی پیام NA . ما سعی می‌کنیم تا فضایی خلق کنیم که در آن معتادان احساس راحتی و امنیت کنند و پیام ما در آن شفاف باشد . اتحاد ، مهمان‌نوازی و همدلی در راستای به وجود آوردن فضایی هستند که در آن معتادان بهبودی یابند . وقتی که در جلسات ما اعضایی با چند روز پاکی یا چند دهه پاکی وجود داشته باشند ، و وقتی که تنوع تجربه و فرهنگ در جلسات موجود است ، و زمانی که افراد جدید و نیز یکدیگر را پذیرا هستیم در نتیجه جاذبه ایجاد می کنیم .هر یک از ما مسئول هستیم تا جلسه را جذاب کنیم . سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

بهبودی ما واقعی است و همینطور نگرانی ما برای معتادانی که هنوز در عذابند . تعداد اعضای ما و بیشتر از آن نحوه زندگی ما شگفت انگیز است .واقعیّت معتادان گمنام قدرتمندتر از هر آماری یا هر شعاری است. در سراسرجهان معتادان در انجمن معتادان گمنام در حال بهبودی هستند . هر بار که معتادی پیام ما را به گونه ای قابل فهم تجربه می‌کند ، ما همگی رشد می کنیم . وقتی که یک کمیته ترجمه در کشوری ترجمه کتاب پایه را کامل کرد یکی از اعضای آن با لبخند گفت :  “حالا دیگر کسی بهانه ندارد و نمی‌تواند بگوید که ما به زبان خود نشریه‌ای نداریم “. اصول ما جهانی هستند.

این اصول برای معتادان از اقشار مختلف جامعه ، با زبان های مختلف ، از مذاهب و فرهنگ های متفاوت کار می کنند . رشدNA  قدرت پیام ما را ثابت میکند . با این وجود ما حتی اگر میلیون ها   عضو داشته باشیم ، اما به تازه واردی که امروز برای اولین بار از درب جلسه وارد میشود خوش آمد نگوییم ،هیچ جاذبه ای نداریم . گمنامی شخصی که در این سنت درباره آن صحبت شده از ما در برابر انگشت‌ نما شدن که ممکن است بهبودی مان را به خطر بیاندازد حفاظت می‌کند ، و از برنامه در برابر کمبودهای اخلاقی ما ، و پیام NA را رها می سازد تا کار خود را فرای محدودیت های شخصی ما به انجام رساند . روح بهبودی که از جلسات ما سرچشمه می گیرد بزرگتر از اجزای تشکیل دهنده آن است ، تک تک ما مهم هستیم و هر یک از ما بهترین خدمت را با آوردن تجربه، نیرو و امید خود با حفظ روحیه گمنامی به انجام می رسانیم تا جزئی از یک کل بزرگتر باشیم . سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

سنت ها به ما کمک می کنند تا درک کنیم NA در این جهان چه جایگاهی دارد . سنت های شش و هفت مشخص می کنند که ما خود را وامدار و هم جبهه کسی خارج از NAنمی‌کنیم سنت‌های ده و یازده چشم‌انداز مشخصی از اینکه NA به جامعه چه می‌گوید ارائه می کنند : ما هیچ نظری در مورد مسائل غیراز NA نداریم ، و زمانی هم که درباره برنامه بهبودی خود صحبت می کنیم خیلی ساده بیان می کنیم که چگونه برای ما کار کرده است . سنت سوم به ما یادآور می شود که بهبودی وقتی بهترین کارایی را دارد که اعضا آزاد باشند به دلخواه خود به انجمن رفت و آمد کنند وسنت یازدهم نیز مارا از نیاز به اینکه برنامه خود را به دیگران تحمیل کنیم رها می سازد . مسیریابی روابط بین  NA با جهان خارج چالش برانگیز است . جزوات خدماتی ما ، نشریات بهبودی مان و اعضای با تجربه می‌توانند به ما کمک و ما را راهنمایی کنند.

هر یک از ما به وقت خود انگیزه ها و زمان مقتضی را پیدا می‌کنیم تا فروتنانه از کسانی که از اعتیاد رهایی یافته‌اند درخواست کمک کنیم . در حالیکه به تجارب و پیشنهادات آنها گوش فرا می دهیم و قدمها کار می‌کنیم ، زندگی ما بهتر می‌شود. در عوض دیگران متوجه تغییر ما می شوند ، و زمانی که آمادگی دارند خواستار تجربه ، نیرو و امید ما خواهند شد پیامNA نیاز به تبلیغ ندارد. این واقعیت که برنامه ما به تاثیرگذاری در زندگی معتادان فراوانی ادامه می دهد خود به اندازه کافی جذاب هست .                            

 

“کتاب اصول راهنما،روح سنت های ما،ص ۲۶۰-۲۶۲ و ۲۸۲”

 

چگونگی عملکرد

 

 سنت یازدهم

” خط مشی روابط عمومی ما بنا براصل جاذبه است تا تبلیغ ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم.

با اینکه سنت یازدهم اساس سیاست روابط عمومی معتادان گمنام است . اما درحقیقت سنت یازدهم فقط یکی از شش سنتی است که جنبه های مختلف روابط عمومی ما را مورد بررسی قرار می دهد . سنتهای سوم و پنجم از هدف اصلی که منظور نهائی تمام روابط عمومی ما می باشد سخن می گویند . سنتهای ششم و هفتم چگونگی و ماهیت روابط ما را با سازمانهای دیگر بیان میکنند و سنت دهم ریزه کاری -هایی را که در ابراز عقیده راجع به مسائل خارجی رعایت می کنیم مورد توجه قرار می دهد . به وضوح می توان دید که سنتهای ما به همان اندازه که روابط داخلی ما را مورد توجه قرار می دهند ، برای روابط خارجی ما با سایر افراد جامعه نیز اهمیت قائلند . سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

اغلب گروههای NA در طی انجام امور روزمره خود به نوعی با مردم جامعه در تماس می باشند ، اما روابط عمومی که از آن سخن در سنت یازدهم سخن می گوئیم ، خیلی پیچیده تر از روابط منظم ما با افراد خارج از انجمن است . وجود “سیاست ” روابط عمومی ، لزوم داشتن “برنامه ” روابط عمومی را برای اجرای هدف اصلی انجمن ایجاب میکند . اطلاعات رسانی به مردم اگر صحیح انجام شود ، تبلیغات نیست ، بلکه کوششی است در جهت جالب ئشان دادن NA  برای کسانی که احتمال دارد به این انجمن احتیاج داشته باشند . ما به عنوان گروهها ، هیئت های خدماتی و کمیته های NA، آگاهانه و با صرف انرژی ، سعی در ایجاد یک روابط عمومی خوب داریم  . رابطه خوب ما با جامعه ، از انجام فعالیت های معمولی ما حاصل نمی شود ، بلکه پلی است که در نتیجه پیمودن آن ، پیام رسانی ما به معتادان بهتر می شود . معتادان گمنام یک انجمن سری نیست ؛ سنت یازدهم درباره گمنامی در سطح فردی صحبت می کند ، نه گمنامی انجمن . هرچه مردم ما را بیشتر بشناسند ، احتمال اینکه معتادانی که دنبال بهبودی می گردند یا دوستان ، خانواده و همکاران آنها  به فکر انجمن ما بیفتند و ما را پیدا کنند ، بیشتر می شود . یکی از راههایی که اعضاء می توانند در برنامه های روابط عمومی سهیم شوند ، فعالیت در کمیته های محلی اطلاعات عمومی است .

سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

سنت یازدهم به ما می گوید وقتی به فعالیتهای روابط عمومی می پردازیم ، باید به طور ساده و مستقیم بگوئیم که معتادان گمنام چیست و چه کار می کند . نباید راجع به  NAدر ادعاهای خودغلو کنیم . کوشش ما در برقراری ارتباط با جامعه باید مثل برنامه ما جذاب ، ولی در ضمن غیرتبلیغاتی باشد و به معتادان و جامعه بگوید : “اگر شما خواهان چیزی هستید که ما ارائه می دهیم ، ما این چنین هستیم و نحوه فعالیت ما این گونه است . اگر خدمتی از ما ساخته است ، لطفاً به ما اطلاع دهید .

سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

بعضی از سازمانها از افراد مشهور به عنوان سخنگو استفاده می کنند و امید دارند ازشهرت این افراد برای بالا بردن اعتبار خود استفاده کنند . این مسئله ممکن است برای سازمان های دیگر مفید باشد. اما سنت یازدهم با قطعیت به ما می گوید در فعالیتهای روابط عمومی NA، هرگز نباید این کار را انجام دهیم – نه با اعضای مشهورخود و نه با هیچ عضو دیگر . اگر انجمن ما از یک شخصی مشهور مثلاً برای اطلاعیه ای عمومی درباره NA استفاده کند و مدتی بعد ، این شخص دچار مصرف مجدد شود و یا به دلایلی شهرت خود را از دست دهد ، این کار چه نتیجه مثبتی برای انجمن ما خواهد داشت ؟ همین اوضاع درباره عضو دیگری که از اعتبار NA برای کسب شهرت استفاده کند ، صادق است . اعتبار پیام NA می تواند تا حدود بسیار زیادی تحت تأثیر شخص پیام آورنده قرار گیرد . وقتی ما از طریق مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون و سایر رسانه های عمومی در معرض دید عموم قرار گیریم ، باید همیشه گمنامی شخصی خود را حفظ کنیم . سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

همین مسئله در مورد دیگر فعالیت های روابط عمومی نیز صدق می کند . گمنامی در بین مردم باعث می شود فعالیتهای ما در جامعه روی پیام باشد ، نه روی آن افرادی که اطلاعات عمومی می دهند . ما هرگز کار اطلاع رسانی به عموم را تنها انجام نمی دهیم چرا که یک تیم حتی دو نفر خیلی بهتر ماهیت جلسات معتادان گمنام  را به عنوان یک انجمن ، به مردم نشان می دهد و همزمان به این دلیل که وقتی افراد به تنهایی این کارها را انجام می دهند معمولاً شخصیت اعضایش را تا حدودی مهار می کند که این خودش تضمینی بر آن است که آنچه که به مردم ارائه شود جلسات معتادان گمنام است ، نه آن معتاد ارائه کننده . این واقعیتی است که یک معتاد وقتی تنها باشد ، برای خودش بد همنشینی است و اینجا نیز در انجام روابط عمومی مثل بازیابی شخصیتمان مصداق دارد . با این همه در اغلب موارد حفظ کردن یا نکردن شخصی مسئله ای است که صرفاً به تصمیم خود شخص بستگی دارد . با تمام سعی و کوششی که ما در مخفی نگهداشتن اعتیاد خود کرده ایم باز هم به احتمال زیاد اطرافیان نزدیک ما می دانستند ، آن زمانها که مصرف می کردیم ، دچار اشکالی بودیم . شاید این باعث کمک باشد که این روزها به آنان بگوئیم که بهبودی پیدا کرده ایم و عضو معتادان گمنام هستیم .

سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

گاهی موقعیت های دیگری هم پیش می آیند که ما را مجاب می کنند تا راجع به عضویت خود در جلسات معتادان گمنام  با بقیه حرف بزنیم . وقتی یک دوستمان درگیری شخص دیگری را با اعتیاد برای ما تعریف می کند شاید دلمان بخواهد به آن دوست چیزهایی را که راجع به معتادان گمنام می دانیم و اینکه برای ما چه کرده است بگوئیم . وقتی یک همکارمان با موادمخدر درگیر شده شاید صلاح بدانیم که تجربه خود را با او درمیان بگذاریم . هیچیک از ما دلش نمی خواهد با بوق و کرنا و بدون دلیل موجه ریزه کاریهای تأسف انگیز اعتیادش را به همه شهر بگوید و به همین منوال ما با هر کس که بر می خوریم راجع به عضویتمان در جلسات معتادان گمنام  چیزی ابراز نمی کنیم . وقتی اینطور به نظرمان می رسد که می توانیم باعث کمک به شخص دیگری بشویم مسئله فرق می کند و شاید صحیح باشد که مختصری راجع به داستان خود و بهبودی که در معتادان گمنام بدست آوریم برای او تعریف کنیم .

سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

تمام اعضای ما چه در کار اطلاعات عمومی باشند چه نباشند ، در روابط ما با عموم نقش دارند . وقتی فرد فرد معتادان ، آثار بازیابی را در زندگی خود به دیگران نشان می دهند بهترین معرف و عامل جاذبه انجمن ما می شوند و تبدیل به شاهدی زنده برای مؤثر بودن جلسات معتادان گمنام  می گردند . وقتی مردم امروز ما را می بینند ، آن گروهی که می دانند ما در گذشته چگونه بودیم ، خبر را به دیگران می رسانند که معتادان گمنام کار می کند . هر چه بیشتر این پیام پخش بشود احتمال این که معتادانی که دنبال بهبودی هستند به محیط گرم و پشتبان و دوستانه انجمن ما جلب بشوند بیشتر خواهد شد .

سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

به همین دلایل ما باید متوجه باشیم که به هر مکانی که وارد می شویم ناخودآگاه همیشه تا حدودی معرف جلسات معتادان گمنام  هستیم . اگر مردم ما را می بینند که تی شرت مارک دار جلسات معتادان گمنام  را پوشیده ایم ولی رفتار نامناسبی می کنیم ، دقیقاً پیام و خاطره زشتی از انجمنمان در ذهن آنها باقی گذارده ایم . آنچه که ما می گوئیم و آنچه که می کنیم روی بازیابی ما در جلسات معتادان گمنام  و انجمن معتادان گمنام تأثیر می گذارد . به عنوان یک عضو متعهد و علاقمند به انجمن ، ما دلمان می خواهد تصویر جالبی از جلسات معتادان گمنام  به مردم ارائه کنیم ، نه اینکه باعث سرافکندگی بشویم .

 

کاربرد اصول روحانی

سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

سنت یازدهم جلوه گر و معرف ایمان ما به کارآیی برنامه ما ن می باشد ، به عنوان یک انجمن ، هدف اصلی ما رساندن پیام به معتادی که هنوز رنج می کشد است . برای به انجام رساندن این هدف اصلی ، ما احتیاجی به طرح برنامه های تبلیغاتی در جامعه نداریم . برای اینکه نظر خوب جامعه را جلب کنیم و معتادان را نیز به جلسات جذب کنیم ، تمام چیزهایی که لازم داریم به سادگی و با وضوح کافی در برنامه معتادان گمنام ذکر شده است . ما نه فانفار لازم داریم نه ادعای غلو آمیز و نه هنرپیشه ها و دیگر افراد مشهوری که بیایند چیزهای خوب راجع به برنامه ما بگویند که روابط عمومی خوب پیدا کنیم . ما ایمان داریم که اگر مردم از مؤثر بودن انجمن ما اطلاع پیدا کنند ، گفتنی های لازم گفته شده است .

 

اصل خدمت ، که لازمه کاربرد سنت یازدهم ما می باشد ، یک اصل ساکن نیست . برای اینکه بتوانیم حداکثر خدمت را به معتادی که هنوز در رنج است ارائه بکنیم به طور فعالانه دنبال این باشیم که پیاممان را به شهرهایمان ، قلعه ها و دهات برسانیم . خط مشی روابط ما با جامعه براساس جاذبه است تا تبلیغ . اما به منظور جلب معتادی که هنوز در عذاب است به برنامه مان ، باید اقدامات خیلی فعالانه ای بکنیم که برنامه مان در سطح گسترده ای شناخته بشود . هر چه روابط عمومی ما بهتر و گسترده تر بشود ، توانایی ما برای خدمت بهتر، افزایش خواهد یافت .

 

مخفی نگهداشتن اعتیاد

سنت یازدهم,سنت یازده,سنت ۱۱,اصل جاذبه NA

قبلاً در همین فصل از جنبه های بیشتر عملی گمنامی در سطح جامعه سخن گفتیم اما همانطور که در فصل بعدی خواهیم دید ، گمنامی چیزی به مراتب فراتر از آن است که فقط وقتی برنامه های روابط عمومی اجرا می کنیم به آن توجه داشته باشیم . هرکدام از ما زندگی خودمان را داریم . کلمات مخصوص به خود را داریم و داستان خصوصی خودمان را داریم که تمام اینها باعث می شود رنگ و ابعاد بخصوصی به پیام انجمن ما داده شود ، اما باید متوجه باشیم پیامی که به افراد جامعه می رسانیم آن نیست که ما چقدر افراد خوبی هستیم . هدف اصلی کوششهای ما برای روابط عمومی آن است که داستان معتادان گمنام را بگوئیم و این که برنامه چه کاری می تواندبرای معتادی که هنوز رنج می کشد بکند . عادت ما به رعایت گمنامی در سطح جامعه ، براساس روحانی تمام سنتهای ما بنیان گرفته است و همیشه یادآور آن است که اصول را بر شخصیتها ترجیح دهیم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا