انجمن معتادان گمنام UK

روابط عمومی NA (فصل سیزده)

روابط عمومی NA (فصل سیزده)

دولت

ایجاد رابطه با ارگانهای دولتی می تواند اعتبار انجمن معتادان گمنام را به عنوان یک منبع مفید در خدمت اجتماع ، به ثبات رسانده و افزایش دهد. این رابطه ها اغلب باعث می شود که کارکنان ارگانهای دولتی از انجمن معتادان گمنام حمایت کرده و یا موقعیت هایی را که در طی آن تبلیغات خدمات محلی نام انجمن معتادان گمنام را نیز قید می کنند، در اختیار ما قرار می دهند.  دربعضی ی منطقه هاجهان، بقای انجمن معتادان گمنام بستگی به توانایی ما در ایجاد و حفظ روابط مثبت با دولت های محلی، دارد.  مهمترین نکته برای ما ایجاد صبورانۀ رابطه های پایدار با ارگانهای دولتی است تا تعداد بیشتری از معتادان درعذاب بتوانند با انجمن معتادان گمنام آشنا شوند.

دراین فصل ازکتاب اطلاعات عمومی دربارۀ برنامه ریزی و ایجاد رابطه های دو جانبه با دولتهای مرکزی و محلی و همچنین اطلاعات بخصوص راجع به  سازمانهای خدمات اجتماعی و انتظامی دولتی، آورده شده است. (برای کسب اطلاعات دربارۀ مراکز تاءدیبی،دادگاههای مواد مخدر و…به بخش عدالت و اعتیاد رجوع کنید).  به منطقه ها پیشنهاد می شود که فصل چهار این کتاب را که درآن اطلاعات عمومی راجب ایجاد روابط جدید با سازمانها، فراهم گشته،  مطالعه کنند.

روابط عمومی NA,فصل سیزده

اصول بنیادی روابط عمومی

 

این بخش بر گزیده شده از فصل دوم کتاب می باشد.

همکاری، نه وابستگی

تجربه نشان می دهد هریک از ما تعداد زیادی دوستان غیر معتاد داریم که می توانند از انجمن معتادان گمنام حمایت کنند. اگر یک دکتر یا یکی از کارکنان مراکز سم زدایی، تجارب خود راجع به موثر بودن برنامۀ انجمن معتادان گمنام، را دراختیار دیگران بگذارند، این ازنظر ما بلامانع است.  ما باید مطمئن شویم که اشتیاق افراد عادی به حمایت از برنامۀ انجمن، تصویر غلطی از نحوۀ عملکرد برنامۀ ما، یعنی کمک یک معتاد به معتاد دیگر،  را انتقال ندهد. NA، برنامه ای نیست که با استفاده از آن کارکنان مراکز پزشکی بتوانند بیرون از انجمن، معتادان را درمان کنند. کارکنان مراکز پزشکی اغلب به این دلیل از برنامۀ انجمن حمایت می کنند که رخ دادن بهبودی را در بیماران و یا نزدیکان خود مشاهده  کرده اند.   نقش یک بخش خدماتی محلی در چنین شرایطی بسیار مهم است.  انجمن معتادان گمنام می تواند با فراهم نمودن آموزش های لازم برای حامیان غیرمعتاد خود، مسئولیت ها را مشخص نموده و این افراد را تبدیل به اعضائی  مفید، پرارزش و مدافع اصول اولیۀ انجمن نمایند.   

 

 – یک ناحیه/منطقه چطور می تواند اطمینان حاصل کند که در ایجادروابط با سازمانهای دولتی، NA را به آنها وابسته نکرده است؟  – برای همکاری یک ناحیه/منطقه با ارگانهای دولتی، چه روشهایی وجود دارند؟

روابط عمومی NA,فصل سیزده

 روابط عمومی و دولت

 

قبل ازهرگونه تلاش برای ایجاد روابط با سازمان های دولتی، یک منطقه/ناحیه باید مطمئن شود محدودیتهای منابع انسانی و مالی انجمن را در نظر گرفته است.  ایجاد این نوع روابط ممکن است مدت زیادی طول کشیده و نیاز به منابع انسانی متعددی داشته باشد. همانطور که در فصول قبلی بدان اشاره شد، اولویت بندی خدمات به یک منطقه/ناحیه کمک می کند تا ازقبول پروژه هایی که از تواناییِ آنها را در فراهم نمودن خدمات اولیه و مورد نیاز جامعۀ محلی و گروهها می کاهد، اجتناب نماید.

روابط عمومی NA,فصل سیزده

برنامه ریزی و آماده سازی برای نواحی و کمیته ها

روابط عمومی NA,فصل سیزده

 • مشخص نمودنِ هدف از ایجادِ رابطه با سازمان های دولتی، به یک منطقه/ناحیه کمک می کند تا درباره اینکه با کدام ارگان باید تماس برقرارکنید، تصمیم گیری نماید.برای مثال یک منطقه/ناحیه می تواند کار خود را با نیروی انتظامی محلی شروع کند چرا که پلیس محل هر روز با معتادان درعذاب روبرو می شود.
 • درزمان برنامه ریزی برای ایجاد رابطه با یک ارگان دولتی، خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند انواع منابعی کهNAمی تواند در این روابط ارائه نماید را تشریح نمایند.  توضیحِ این امر که انجمن معتادان گمنام یک منبع پرفایده و رایگان می باشد، منجر به تمایل سازمان های دولتی به ایجاد رابطه با انجمن خواهد گردید. ابزارهایی مانند پمفلت های اطلاعاتی،  نتایج برآورد اعضا و راه NA،  نیز می توانند برای ایجاد رابطه با سازمان های دولتی مفید واقع شوند.     
 • همانطور که در فصل چهارم بدان اشاره شد، تحقیق درموردِ سازمان و یا ارگانی که ما خواهان ایجاد رابطه با آن هستیم، بخصوص سازمان های دولتی، بسیار مهم می باشد.  رجوع به وب سایت ِسازمانهای مربوطه وهمچنین فهرست های اطلاعاتی(کتابچه های راهنما)، شروع خوبی برای انجام این کار می باشد.  خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند اطلاعات مفیدی مانند ساختار و همچنین نحوۀ عملکرد ارگان دولتی را به دست بیاورند.  داشتن اطلاعات به روز راجب سیاست دولت دررابطه با درمان اعتیاد به مواد مخدر، نیز مفید خواهد بود.  چنین سیاست هایی اغلب تغییر نموده و روی طرز برخورد یک ارگان دولتی راجب اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن،  تاثیرخواهند گذاشت.  درکِ این سیاست ها  می تواند به خدمتگزاران مورد اعتماد کمک کند تا بهترین روش را برای ایجاد روابط با ارگانهای دولتی بخصوص،  انتخاب کنند.
 • همچنین ما می توانیم دربارۀ بهترین روش برای تماس با یک ارگان بخصوص، تحقیق کنیم. چنین تماس هایی می تواند از طریق نامۀ پستی، تلفن، ای میل و یا ملاقات حضوری صورت گیرد. تحقیقات یک منطقه/ناحیه می تواند موثر ترین روشها را برای ایجاد روابط با ارگان ها و همچنین نام شخصی که باید با او تماس گرفته شودرا شناسایی نماید.
 • خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند بر روی منافع روابط بلند مدت با ارگانهای دولتی تمرکز نمایند. البته باید توجه داشت که چنین تلاشهایی احتمالا منجر به نتایج آنی نشده و درنتیجه به شکیبایی نیاز دارند. این گونه روابط می توانند تاثیرعمیقی بر روی تواناییِ معتادانِ درعذاب برای یافتن انجمن معتادان گمنام در آینده، بگذارند.
 • درطی برنامه ریزی برای معرفی انجمن برای یک سازمان دولتی، یک منطقه/ناحیه می تواند از آن دسته ازخدمتگزاران مورد اعتمادی که مناسب این کار می باشند، استفاده کند.  اعضائی که با کارکنان دولتی تجربۀ رابطه ای پیشین کسب کرده اند می توانند به کارگزاران مورد اعتماد آموزش داده واز گرفتن نتایج مثبت تری اطمینان حاصل کنند.

 

برای خدمت کردن هرچه بهتر، هر جزء از ساختار خدماتی باید سعی و کوششی صمیمانه و جدی در برقراری رابطه موثر انجام دهد. چه گروهها، جه خدمتگزاران مورد اعتماد، چه هیئت های خدماتی و کمیته ها، باید عقاید و تجارب خود را کاملا به مشارکت بگذارند و همینطور باید دقیق و با احترام گوش فرا دهند.  

روابط عمومی NA,فصل سیزده

 دوازده مفهوم خدماتی در NA

روابط عمومی NA,فصل سیزده

طرح هایتان را به اجرا بگذارید

 

 • خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند برنامۀ خود را با ایجاد رابطه با تنها یکی از ارگانهای دولتی آغاز نمایند. (به عنوان مثال، ادارۀ بهزیستی و خدمات انسانی و یا پلیس محل). پس از اینکه یک منطقه/ناحیه موفق به کسب اعتبار برای انجمن، از طریق روابط اولیه شد، خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند از طرف مقابل خود راجب بخشهای دیگر دولتی که می توانند ازخدمات انجمن بهره گیرند، سوال کنند.

 

 • یکی از روشها برای ایجاد روابط با ارگانهای دولتی، داشتن یک غرفه یا میز اطلاعاتی در همایش ها و یا کنفرانس های دولتی است.  این یک روشی موثر بوده ومنجر به فراهم شدن موقعیت های مناسبی برای خدمتگزاران مورد اعتماد خواهد شد، که در طی آن ایشان قادر به گفتگو با افرادی که تحت شرایط عادی ازطریق نامه نگاری و یا تلاشهای روابط عمومی قابل دسترسی نیستند، خواهند بود.

 

 • بخشی از “ایجاد روابط ” به این معناست که خدمتگزاران مورد اعتماد بتوانند زمینه های مشترکی را بین خود و ارگانهای دولتی، شناسایی نمایند. یک منطقه/ناحیه ممکن است آگاه شود که برخی از ارگانهای دولتی طرز فکری منفی راجب معتادان و اعتیاد دارند. به عنوان مثال، نظر به اینکه پلیس محل عمدتا با معتادان مجرم سروکار دارد،  دروهلۀ اول نظرمثبتی راجب انجمن معتادان گمنام نخواهد داشت.  درکِ اینکه چنین طرز فکرهایی ازکجا بوجود می آیند و تمرکز روی ایده ها و اهداف مشترک با پلیس محل، عملکردی مفید برای خدمتگزاران مورد اعتماد خواهد بود.  

   

 • یک راهنمایی عملی در رابطه با ایجاد رابطه با ارگانهای دولتی ( یا هرگونه روابط)، گوش دادن به نظر این ارگانهاست. اگر یک ارگان دولتی درگذشته تمایل به داشتن روابط با انجمن نداشته، بهترین عملکرد محترم شمردن خواسته های ایشان و تکرارنکردن همان درخواستها، می باشد. البته ما می توانیم دلایل نداشتن تمایل به همکاری را از چنین ارگانهایی سوال نموده و پاسخهای مربوطه را با اعضاء کمیتۀ خدماتی درمیان بگذاریم.  تحت این شرایط یک منطقه/ناحیه ممکن است بخواهد هرسال با ارگان دولتی مربوطه بوسیلۀ نامۀ حاوی اطلاعات مفید، تماس گرفته ویا تلاش خود را به سمت یک ارگان دیگر سوق دهد. ما مایل به ازدست دادن این روابط نیستیم ولیکن همیشه خواهان محترم شمردن نظرات دیگران خواهیم بود.

 

 • استفاده از سیستمهای صوتی تصویری برای به نمایش گذاشتن اطلاعات جامع برای ارگانهای دولتی، بسیار مفید خواهد بود.( الگوی چنین نمایشی در انتهای این کتاب آورده شده است). چنین سیستمهایی می توانند به خدمتگزاران مورد اعتماد کمک کنند تا درطی عرضۀ اطلاعات به ارگانهای دولتی، قادر به تمرکز بر روی اطلاعات انجمن باشند. درضمن چنین سیستمهایی برای خدمتگزاران مورد اعتماد کم تجربه ابزار مفیدی خواهند بود.

سیستمهای تصویریی که دررابطه با جهانی بودن انجمن معتادان گمنام اطلاعات می دهند می توانند تاثیر برجسته ای روی برداشت ارگانهای دولتی از انجمن معتادان گمنام به عنوان یک جمعیت موثر و جهانی، بگذارند.

 

 • اگر یک منطقه/ناحیه با ارگانهای محلی و یا مملکتی ارتباط برقرار کرده باشد و اعضاء دفتر خدمات جهانی درشُرُفِ سفر به آن منطقه باشند، خدمتگزاران مورد اعتماد ممکن است بخواهند مفید واقع شدنِ یک نشست بین اعضاء دفتر خدمات جهانی و ارگانهای دولتی را، مورد بررسی قراردهند.  دربرخی موارد کارمندان دولتی ازدعوت نشدن به نشستی با اعضاء دفتر خدمات جهانی، رنجش پیدا می کنند.  محترم شمردن رده بندی های دولتی ممکن است جزء فرهنگ دولت محلی باشد. اگر چنین نشستی برنامه ریزی شد، وجود اعضاء محلیِ منطقه در این جلسات حیاتی می باشد.

 

 • ما حتما باید ارگان دولتی را از فلسفۀ کاری مان، یعنی اینکه انجمن معتادان گمنام از هیچ یک از سیاست ها وقوانین دولت ها طرفداری نمی کند، آگاه سازیم.

روابط عمومی NA,فصل سیزده

بخش های خدمات عمومی

 

بخشهای خدمات عمومی مانند سازمان های حمایت از خانواده و یا سازمان خدمات اجتماعی می توانند کاندید مفیدی برای ایجاد روابط باشند چرا که چنین سازمانهایی اغلب با معتادان درعذاب سر و کار دارند. خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند به کارکنان این سازمانها، راجب چگونگی استفاده ازمنابعِ انجمن معتادان گمنام، آموزش لازم را بدهند.

برقراری روابط با استفاده از روش هایی که درقسمتهای پیشین این کتاب آورده شده، می تواند برای یک منطقه/ناحیه فرصتی باشد تا اطلاعات جامع را تهیه و یک اداره درباره اینکه NA چه چیزی برای ارائه به مراجعین آنها دارد بخوبی مطلع کند درطی یک نشست تمرین کنند.(این مبحث در فصل چهارم کتاب تشریح شده است).  پس از این نشست، ارگان یا سازمان دولتی مربوطه آگاهی لازم را درباره توانایی انجمن برای کمک به معتادان در عذاب، را خواهد داشت. خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند با فرستادن فهرست جلسه ها ، شماره تلفن ها و آدرس های انجمن ، رابطۀ خود با این ارگانها را حفظ کنند.

روابط عمومی NA,فصل سیزده

ادارات پلیس

همانطور که اکثر ما آگاه هستیم، افسران پلیس بطور مکرر با معتادان سرو کار دارد و بهمین خاطر یک منطقه/ناحیه ممکن است بخواهد با نیروی انتظامی محلی رابطه برقرار نماید. یکی از نگرانی های اعضاء انجمن که در طی جلسات داخلی انجمن عنوان می شوند، این است که آیا مامورین پلیس باید روی جلسات انجمن نظارت داشته باشند یا خیر.  این گونه بحث ها می تواند به خدمتگزاران مورد اعتماد کمک کند تا راه حل های مورد قبول گروه را پیش بگیرند.  اگر یک منطقه به این نتیجه برسد که داشتن روابط با پلیس محل به معتادان درعذاب کمک می کند، اعضاء می توانند ایجاد رابطه را، با فرستادن فهرست جلسات و نشریات انجمن به پلیس محل، شروع کنند. خدمتگزاران مورد اعتماد ممکن است بخواهند اطلاعات جامع راجب انجمن را در طی یک نشست در دانشکده نیروی انتظامی/پلیس، در اختیار افسران قراردهند. مثل همیشه، برقراری تماسهای دائمی با پلیس محل می تواند به هرچه مفید تر بودن این روابط کمک کند. هدف ما این است که پلیس محلی به انجمن معتادان گمنام ، به عنوان یک منبع پر ارزش برای جامعۀ محلی، اعتماد پیدا کند.

بمنظور جذب معتاد در حال عذاب به برنامه، باید با جدیت تلاش کنیم برنامه ما در سطح گسترده تری شناخته شود. هرچه روابط عمومی ما بهتر و گسترده تر شود، توانایی ما برای خدمتگزاری بهتر افزایش خواهد یافت.

چگونگی عملکرد

 

لازمۀ ایجاد روابط پایدار و درازمدت با سازمانهای دولتی، شکیبایی و سازگاری اعضاء می باشد. با این وجود، حفظ چنین رابطه هایی می تواند منجر به شناخته شدنِ انجمن معتادان گمنام به عنوان یک منبع مورد اعتماد، بوسیلۀ اشخاصی که اغلب تاثیر به سزایی روی معتادان جامعه دارند، گردد.

روابط عمومی NA,فصل سیزده

منابع

الگوی برنامۀ صوتی تصویری برای ارائۀ اطلاعات به سازمان های دولتی

روابط عمومی NA,فصل سیزده

نتیجه

همانطور که در قدم دوازدهِ کتاب پایه آورده شده: “قدمها اینجا تمام نمی شوند. قدمها یک شروع تازه می باشند!”. بهمین ترتیب، تلاشهای روابط عمومیِ ما یک شروع تازه می باشد. این “شروع تازه” احتمالا حالت های متعدد و متفاوتی خواهد گرفت. روابط عمومی یعنی اینکه ما شروع به داشتن افکار متفاوتی دررابطه با رفتار شخصی وهمچنین عملکرد خود در کمیته های خدماتی منطقه، خواهیم نمود. برخی از ما ممکن است شروع به آموزش دادن به تازه وارده ها نماییم.  برخی دیگر از اعضاء ممکن است قبل از ایجاد هرگونه ارتباط با جامعه،  سنتها و مفاهیم انجمن را به طور کامل مرور نمایند.  روابط عمومی، خیلی ساده، به این معنی است که ما گروه خانگی خود را بهتر از آنطوری که دربدو ورود یافتیم، باقی بگذاریم. 

امید است که این کتاب راهنما به ما کمک کند تا بتوانیم برای انجمن معتادان گمنام نماینده های خوبی باشیم. ما به تدریج از روشهای مختلف تاثیرِ تک تک ما رو ی روابط انجمن با جامعۀ بیرون، آگاهی پیدا کرده و شروع به ایجاد مسئولانۀ روابط پایدار و درازمدت با جامعه خواهیم نمود – روابطی که منجر به بهبودی هرچه بیشترِ معتادان متعدد، به کمک انجمن، خواهد شد.  ما آن دسته از افرادی هستیم که می توانیم به انجمن معتادان گمنام کمک کنیم تا منبعی معتبرتر و پایدارتر در جامعه های محلیِ ما باشد.    

 

 دانلود فایل کامل فصل سیزدهم روابط عمومی انجمن معتادان گمنام

روابط عمومی NA (فصل سیزده)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا