انجمن معتادان گمنام UK

راهنمای کارکرد قدم

راهنمای کارکرد قدم

راهنمای کارکرد قدم

راهنمای کارکرد قدم

این کتاب با این نیت نوشته شده که هم بدرد تازه واردان بخورد و هم به اعضاء با تجربه کمک کند تا درک عمیق تری از دوازده قدم داشته باشند.ایده نوشتن این کتاب از لایه های درونی انجمن معتادان گمنام نشأت گرفته است.

در سالهای آغازین دههء ۱۹۸۰ جزوات و دفترچه های متفاوتی از کارکرد قدمهای دوازده گانه متعلق به اعضاء به کمیتهء نشریات خدمات جهانی رسید که همگی نیز دارای یک درخواست مشترک برای انتشار یک راهنمای کارکرد قدم استاندارد بود تا کل انجمن NA بتواند برای کارکردن دوازده قدم ازآن استفاده کند.

انجمن تقاضا داشت تا این پروژه درلیست اولویتهای کاری کنفرانس مربوط به کمیتهء خدمات جهانی WSCLC-NA قرارگیرد.درنتیجه نهایتا خدمات جهانی به WSCLC اعلام نمود تااین پروژه را درکنفرانس سال ۱۹۹۵ اغاز نماید.

تیتر کاری این پروژه برای چند سالی «راهنمای نوشتن قدم» بود. اگرچه مابعدأ تشخیص دادیم که لغت «نوشتن» برای اعضایی که ممکن است قادر به نوشتن نباشند یا نوشتن را به عنوان راهی برای کارکرد دوازده قدم انتخاب نکنند، ایجاد محدودیت میکند. بنابراین نام آن را به راهنمای کارکرد قدم تغییر دادیم.

هر فصل این کتاب شامل شرح یک قدم و سؤالات مربوطه می باشد. قسمت مربوط به شرح قدم ها برای این است که افکار ما را در مورد سؤالات برانگیزد، نه اینکه چیزی را به ما درس دهد. بین لحن سؤالات و لحن قسمت های مربوط به شرح قدم تفاوت وجود دارد. در شرح قدمها از لغت «ما» استفاده شده، تا اتحاد ما در راستای نقطه مشترکمان که اعتیاد و بهبودی است را افزایش دهد. در سؤالات از لغت «من» استفاده شده است تا هر عضو بتواند از این راهنما استفاده شخصی کند. کتاب راهنمای قدم مکمل کتاب چگونگی عملکرد است که شامل بحث جامع و کاملی در مورد هر یک از دوازده قدم می باشد. اطلاعات بیشتری در مورد بهبودی در NA را میتوان در نشریات دیگر NA یافت. اگر کلمه یا جمله ای در این کتاب برایمان نامفهوم یا ناآشنا است مجاز هستیم تا از لغت نامه استفاده کنیم.

این راهنما جهت استفاده اعضاء NA در مراحل مختلف بهبودی می باشد، چه اولین بار باشد که قدم کار میکنیم، چه مدت ها باشد که قدمها را زندگی کرده و آنها را سرلوحه زندگی خود قرار داده باشیم. این کتاب با این نیت نوشته شده که هم به درد تازه واردان بخورد و هم به اعضاء باتجربه کمک کند تا درک عمیق تری از دوازده قدم داشته باشند. به هر اندازه که NA از لحاظ تعداد، تنوع، و طول مدت پاکی رشد می کند، به همان نسبت به نشریاتی نیاز دارد که بتوانند به انجمن کمک کند، نشریات هم باید همگام با انجمن رشد کنند.

اگرچه سعی کردیم در نوشتن این راهنما تا حد امکان رک و جامع باشیم، اما به این نتیجه رسیدیم که هرگز قادر نخواهیم بود که تجربه کلیه اعضاء در رابطه با قدمها را پوشش دهیم. در واقع، حتی اگر فکر می کردیم که این کار امکان دارد باز هم سعی نمی کردیم این کار را انجام دهیم. این کتاب شامل راهنمای کارکرد دوازده قدم جهت نیل به بهبودی است و شامل خود بهبودی نیست. بهبودی فقط در تجربه شخصی هر یک از اعضاء در کارکرد قدم ها یافت می شود. شما می توانید طبق دلخواه خود به مطالب این راهنما بیفزایید، از آن کم کنید، با همانگونه که هست از آن استفاده کنید. حق انتخاب با شماست.

احتمالا فقط یک طریق نادرست برای استفاده از این راهنما وجود دارد: و آن به صورت انفرادی و تنها است. ما نمی توانیم بیش از حد بر روی اهمیت کارکرد قدم ها با یک راهنما تأکید کنیم. در واقع در انجمن ما راهنما به عنوان اولین و بهترین گزینه جهت کارکرد قدمها بشمار می آید. اگر هنوز از کسی درخواست نکرده اید که راهنمای شما باشد، لطفا قبل از شروع این کتاب حتما نسبت به این کار اقدام کنید.

مطالعه کلیه اطلاعات در دسترس در مورد قدمهای دوازده گانه هرگز به تنهایی قادر نیست که منتج به تغییر واقعی در زندگی ما و رهایی از بیماری ما گردد هدف ما این است که قدم ها را جزئی از وجود خود کنیم جهت انجام این کار باید آنها را کار کنیم و در این راه می توانیم از راهنمای کارکرد قدم استفاده کنیم مانند تمامی نشریات na این کتاب هم توسط معتادان و برای معتادان نوشته شده است و امیدواریم تا هر یک از اعضا که از این کتاب استفاده می‌کند تشویق شده و الهامات تازه ای دریافت کند.

برای فرصتی که به ما داده شد تا بتوانیم در این پروژه شرکت کنیم  سپاسگزار هستیم و از شما که به ما اجازه خدمت کردن را دادید تشکر می کنیم .

 

قدم اول

” ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره گردیده بود.”

برای هر چیز آغازی وجود دارد . این در مورد قد مها نیز صدق م یکند. قدم یک آغاز فرآیند بهبودی است.
التیام از همین جا شروع می شود و ما نم یتوانیم از این فراتر رویم مگر این قدم را کار کنیم.
بعضی از اعضای معتادان گمنام بطور حسی به درکی مستقیم یا ناگهانی از این قدم می رسند، بعضی دیگر
انتخاب م یکنند که این قدم را بطورمنظم و هد فمند کار کنند. دلایل ما برای کار کردن قدم یک به صورت
منظم با یکدیگر تفاوت دارد. دلیل بعضی ممکن است این باشد که بعد از شکست در نبردی فرساینده و
دشوار با مواد مخدر تازه بهبودی را شروع کرده اند و دلیل بعضی از ما ممکن است این باشد که مدتی است
در برنامه هستیم و از مصرف مواد پرهیز کرده اما به این نتیجه رسیده ایم که بیماری ما دوباره فعال شده و بر
دیگر مسائل زندگی ما تاثیر گذاشته است و ما را مجبور کرده تا باز با عجز خود و غیر قابل اداره بودن زندگی
روبرو شویم. انگیزه هر رشدی حتما نباید درد و ناراحتی باشد. اکنون ممکن است درست وقت آن باشد که
یک بار دیگر قد مها را کار کنیم و یک دور جدید از سفر بی پایان بهبودی را آغاز نماییم.
بعضی از ما بعد از اینکه می فهمیم که یک بیماری و نه یک ضعف اخلاقی، باعث رسیدن ما به آخر خط
شده آرام م یشویم. بعضی هم اصلاٌ اهمیتی نم یدهند که دلیلش چه بوده، و فقط م یخواهند که رهائی یابند.
دلیل هر چه که باشد زمان آن رسیده که قدم ها را کار کنیم که به معنی مشغول فعالیتی معین شدن است
تا به ما کمک کند از بیماری اعتیادمان به هر شکلی که فعلاٌ بروز کرده رهائی یابیم. امید ما این است که
اصول قدم یک در دورن ما رسوخ کند، تسلیم ما عمیق تر شود و اصول پذیرش، فروتنی ، تمایل، صداقت و
روشن بینی جزئی اساسی از شخصیت ما گردد.
اول ما باید تسلیم شویم، راه های مختلفی برای این کار وجود دارد. برای بعضی از ما، راهی که طی کرده ایم
تا به قدم اول برسیم، آنقدر دشوار بوده تا ما را متقاعد سازد که تسلیم بدون قید و شرط تنها راه حل ما
است. بعضی از ما این فرآیند را شروع می کنیم، ولی هنوز متقاعد نشده ایم که معتاد هستیم یا به آخر خط
رسیده ایم و فقط از طریق کار کردن قدم یک است که تشخیص م یدهیم معتاد هستیم، به آخر خط
رسیده ایم و باید تسلیم شویم.
قبل از اینکه قدم یک را شروع کنیم، به هر قیمتی باید پرهیز کرده و پاک باشیم. اگر در معتادان گمنام
تازه وارد هستیم و بخواهیم کار کردن قدم یک را درباره تاثیرات اعتیاد به مواد مخدر در زندگ یمان، بکار
گیریم نیاز است که حتما پاک شویم. اگر مدتی است که پاک هستیم و قدم یک ما در رابطه با عجز در برابر
رفتاری است که باعث غیر قابل اداره شدن زندگ یمان گردیده، نیاز است راهی پیدا کنیم که برای مدتی آن
رفتار را متوقف نمائیم تا تسلیم ما با ادامه آن رفتار مخدوش نگردد.بیماری اعتیاد
چیزی که ما را معتاد کرده بیماری اعتیاد است نه موادمخدر و نه رفتارهای ما بلکه فقط بیماری ما است.
خاص ما را « چیز » چیزی در دورن ما باعث می شود که نتوانیم مصرف مواد مخدر را کنترل کنیم. همین
مستعد می کند که در دیگر مراحل زندگی از روی وسوسه و اجبار عمل نمائیم. چه زمانی می توانیم بگوییم که
بیماری ما فعال است؟ وقتی که در دام وسوسه، اجبار، عادات خودمحورانه و چرخه بی پایانی که ما را بجائی
جز فساد جسمی، روانی، روحانی و احساسی نمی رساند، گرفتار م یشویم.
مفهوم بیماری اعتیاد برای من چیست ؟ 
آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است؟ به چه صورت؟ 
وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنم؟ آیا در آن حال، افکار من طریقه خاصی را 
دنبال م یکند؟ توضیح دهید.
وقتی فکری به سرم م یزند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکرعمل م یکنم؟ به چه 
صورت دیگری رفتارهای من از روی اجبار است؟
قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه بر زندگی من و اطرافیانم تاثیر م یگذ ارد؟ 
بیماریم به چه صورت از لحاظ جسمی؟ روانی؟ روحانی؟ و احساسی بر روی من تاثیر گذاشته است؟ 
اعتیاد ما می تواند به طرق مختلف بروز کند. وقتی که در معتادان گمنام تازه وارد هستیم مشکل ما حتماٌ
مواد مخدر است. اما پس از مدتی پی م یبریم که اعتیاد نیروی مخرب در زمینه های مختلف زندگ یمان است.
اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟ 
آیا اخیرا شخص، مکان و یا چیزی من را وسوسه کرده است؟ اگر جواب مثبت است، این حالت چگونه 
روی روابط من با دیگران تاثیر گذاشته؟ به چه شکل دیگری این وسوسه از لحاظ روانی، جسمی ، روحانی
و احساسی بر من اثر گذاشته است؟

انکار
انکار آن بخش از بیماری است که به ما می گوید بیمار نیستیم. وقتی که ما در مرحله انکار هستیم، قادر به
درک واقعیت اعتیادمان نیستیم و سعی می کنیم تاثیرات آنرا به حداقل برسانیم. دیگران را سرزنش می کنیم،
انتظارات خیلی زیادی از خانواده، دوستان و رؤسای خود داریم. خود را با دیگر معتادانی که اعتیادشان بدتر
از ما بنظر م یرسد، مقایسه م یکنیم یا ممکن است یک نوع ماده مخدر خاص را سرزنش کنیم. اگر مدتی
است که از مصرف پرهیز کرده ایم ممکن است که شکل فعلی بروز اعتیاد مان را با زمان مصرف خود مقایسه
کنیم و توجیه نماییم که امروز هیچ چیز امکان ندارد به بدی آن زما نها باشد. یکی از آسا نترین را هها برای
اینکه تشخیص دهیم در مرحله انکار هستیم این است که ببینیم آیا دلایل بظاهر موجه ولی غیر واقعی برای
رفتارهای مان م یآوریم یا نه.

 

برای ادامه مطلب کتاب را از مسئول نشریات گروه های انجمن معتادان گمنام ناحیه فارسی زبان uk  تهیه نمایید

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا