انجمن معتادان گمنام UK

تجربه ای از سنت چهارم

تجربه ای از سنت چهارم

تجربه ای از سنت چهارم

تجربه ای از سنت چهارم

سنت چهارم استقلالی به گروه ها م یدهد تا هر گروه به بهترین شکل ممکن در راستای پیام رسانی نقش خود را ایفا کند. مثل فرمت های برگزاری
جلسات که بیشتر باعث جذب اعضا می شود؛ یا نحوه برگزاری جلسه مثل پذیرایی یا انتخاب مکان جلسه برای ب هوجود آوردن فضای امن بهبودی برای
اعضا. در کل استقلال سنت ۴ قدرت تصمیم گیری را به گرو هها داده و همچنین مسئولیت این تصمیمات را به خود گروه واگذار م یکند. گروه قوی ترین
عامل رساندن پیام می باشد، در همین راستا باید در زمان تصمیم گیری محدودیت های خود را در نظر بگیرد و هنگام تصمی مگیری از استقلال خود به
نحوی استفاده نکند که باعث خسارت به گروه های دیگر یا NA در کل شود. به عقیده من همه ما مثل کسانی می مانیم که سوار بر یک کشتی شده
و هیچ شخصی نمی تواند جایی را که نشسته -به بهانه اینکه سهم خودش است- سوراخ کند؛ چون باعث غرق شدن همه می شود. استقلال گرو هها هم
همینطور است. زمانی که در تصمیمات خود بقیه سن تها را در نظر نگیریم، شبیه تیغ دو لبه شده و احتمال خسارت وجود دارد.
سنت ۴ آزادی به گرو هها م یدهد که بتوانند با خلاقیت بیشتری هم پیام رسانی کرده و هم اعضا را جذب کنند. مثلا یک گروه می تواند با اطلاع از فرم ت
گروه های همجوار کمک کند تا یک معتاد بتواند آزادانه موضوع یا فرمت دلخواه خود را انتخاب و در جلسه شرکت کند. اصول روحانی با یکدیگر در
تضاد نیستند و مکمل همدیگرند؛ و این سنت از ما م یخواهد که ۱۱ سنت دیگر را در نظر داشته تا بتوانیم NA در کل را ببینیم و بدانیم که بهبودی
شخصی به اتحاد NA بستگی دارد و اصل دوراندیشی را در نظر بگیریم. برای همین در این سنت از کلمه استثنا استفاده م یکند، تا در موارد خاصی
که عقیده و نظر من در بیرون از یک گروه تاثیر گذار می باشد شخص را از مطلق بودن عقیده رها ساخته و انگیزه اش را متعادل سازد. می بایست در
تصمیمات خود زیاده روی نکرده و بین نظر خود و اراده نیروی برتر بتوانیم فروتنی لازم را بخرج دهیم و منافع مشترک را در نظر بگیریم. سنت ۴
شاید خیلی اوقات محدودیت ها را برای ما روشن م یکند ولی بیانگر این نیز هست که هی چوقت سد راه ما نیست و فقط استقلال را در راستای اتحاد
و هدف اصلی بکار م یگیرد. استقلال سنت ۴، بیشتر از اصول انجمن ما محافظت م یکند؛ که این امانت همچنان که از گذشته ها و اعضا قدیمی تر به
ما رسیده، از ما م یخواهد که این امانت را بدون دستکاری در سنت ها به آیندگان برسانیم. هما نطور که قبل از متولد شدن من انجمن در جریان بود
و تازه پس از سا لها من وارد انجمن شدم، شاید اعضایی باشند که هنوز با اعتیاد درگیر نشد هاند و من موظف هستم چراغ جلسات را برای آنها روشن
نگه دارم. از همین حیث این امانتی است که به من داده شده و با مراقبت کامل باید آن را به دیگران برسانم.

منبع : مجله وعده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا