انجمن معتادان گمنام UK

تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk

تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk

تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk

تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk

این گزارش طبقِ درخواستِ یکی از گروه ها و با همکاریِ اعضای کادر اداری و مسئولینِ کمیته های فرعی در تاریخ مارچِ 2018 ایجاد گشته است.

مقدمه: تا سالِ 2010 تنها یک جلسۀ فارسی زبان در لندن وجود داشت که بیش از ده سال قبل از این زمان تأسیس شده بود. بین سالهای 2010 و 2014  تعداد جلسات به 4 عدد افزایش یافت و همچنانکه به تعداد جلسات اضافه می شد گروه ها با چالش های بیشتری مواجه می گشتند که خلاصه ای از آنها در اینجا آورده شده است:

 • تهیۀ نشریات و محصولات به زبان فارسی توسط هریک از گروه ها که مجبور بودند بصورت انفرادی نشریات مورد نیاز خود را از ایران وارد کنند.
 • اطلاع رسانی به جامعۀ ایرانیان که NA راه حلی را برای رهایی از اعتیاد فعال پیشنهاد می کند و به رایگان دردسترس همه قرار دارد.
 • عدم توانایی در رساندن پیام به معتادانِ فارسی زبانی که به مراکز سم زدایی مراجعه می کردند.
 • عدم توانایی در برگزاری کارگاه های آموزشی برای گروه ها.
 • عدم وصل بودن به ساختار انگلیسی زبان چرا که نمایندگان بین گروه در جلسات نواحی خدماتی انگلیسی شرکت نمی کردند و اگر هم می کردند بدلیل ندانستن زبان انگلیسی در حد مطلوب، نمی توانستند خدمت خود را به خوبی انجام دهند و همین امر باعث می شد که ایشان به شرکت در این جلسات ادامه ندهند.
 • ارتباطی بین نمایندگان بین گروه هایمان وجود نداشت و ایشان قادر نبودند در مکان و زمانِ ثابتی تبادل تجربه و اطلاعات نمایند.(حتی چندین بار اقدام به تشکیل هماهنگی با نمایندگان در شهرهای مختلف انگلستان شد منجمله در شهر لیدز ، ناتینگهام،منچستر،شفلید،لندن)انجام شد.
 • نواحیِ خدماتی انگلیسی زبان قادر به تهیۀ نشریات فارسی، برگزاری کارگاه آموزشی به زبان فارسی و اطلاع رسانی به فارسی زبانان نبوده و نیستند. بنابراین گروه ها مجبور بودند علاوه بر برگزاری جلسات بهبودی سایرِ اقدامات خدماتی را نیز خود انجام دهند و عملأ هیچ اقدامی دراین زمینه صورت نمی گرفت.

مهمترین کاری که گروه های ما انجام می دهند رساندن پیام مستقیم به معتاد درعذاب است و اگر گروه تمرکزش را برروی مسائل دیگر مانند اطلاع رسانی، چاپ پوستر، برگزاری کارگاه و برگزاری جلسات در مراکز سم زدایی معطوف سازد، نه تنها با مشکلِ منابع مالی و انسانیِ مواجه می گردد، بلکه از هدف اصلی اش که همان رساندن پیام مسقیم به معتاد درعذاب است نیز منحرف می گردد. طبق سنت نهم گروه ها می توانند ساختاری تشکیل دهند که چنین اقداماتی را به نمایندگی از آنها انجام دهد. البته ساختارِ انگلیسی زبان وجود داشته و دارد اما همانطور که دربالا اشاره شد، قادر نیست که نیازهای خدماتیِ گروه هایمان را برطرف سازد.

 

درعین حال بخش توسعۀ جوامعاز کتاب راهنمای خدمات محلی می گوید: ” بعضی گروه های NA که اعضای آن هم زبان هستند و یا ارتباط و نزدیکی فرهنگی دیگری با هم دارند، اگر بخواهند     می توانند در یک ناحیه یا منطقه که شامل چند کشور همسایه می شود با یکدیگر متحد شوند، ما نیز آنها را به انجام این کار تشویق می کنیم“.  

متن فوق از کتاب راهنمای خدمات محلی، گروه های همزبان را تشویق می کند که برای خود ناحیه و حتی منطقۀ خدماتی تشکیل دهند که این کار سالها پیش برای گروه های اسپانیاییِ زبانِ نیویورک و کالیفرنیا انجام گشت و آنها نواحی خدماتیِ خود را که به مناطقِ انگلیسی زبان رابط  می فرستند تشکیل دادند.

تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk

ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان در تاریخ 23 مارچ 2014 تحت عنوان کمیتۀ خدماتی گروه های فارسی زبان و با حضور نمایندگان جلساتِ سه شنبه، شنبه، یکشنبه و جمعه اولین نشستِ رسمی خود را آغاز کرد. طی همان جلسۀ اول اهدافِ این کمیته از قرار ذیل مشخص گردید:

 • رساندن پیام به ایرانیان معتاد در انگلستان
 • ارتقاع سطح آگاهی اعضای گروه های فارسی زبان توسط برگزاری کارگاه های آموزشی
 • تأمین نشریات گروه ها
 • گسترش جلسات فارسی زبان
 • حمایت از گروه هایی که نیاز به کمک دارند
 • کاهش چالش در گروه ها, با انتقال خدماتی که گروه ها را ازهدف اصلی منحرف می سازد, به این کمیتۀ خدماتی.

اهداف فوق به همین شکل در اساسنامۀ فعلیِ ناحیه قید شده است.

 

نام کمیتۀ خدماتی نخست به هیئت نمایندگان و سپس به ناحیۀ خدماتی تغییر داده شد و در سال 2016 آن به عنوان یک ناحیۀ خدماتی NA در سایت خدمات جهانی انجمن معتادان گمنام ثبت گشته و به رسمیت شناخته شدبدین ترتیب اولین ناحیۀ خدماتیِ فارسی زبان در خارج از ایران بنا شده و به ثبت رسید. درهمین زمان رابط این ناحیه برای اولین بار در شورای منطقۀ انجمن معتادان گمنام در انگلستان شرکت کرد.

دستاوردهای ناحیه:

این ناحیه طی فعالیت های خویش در10سالِ گذشته به موفقیت های ذیل نائل گشته است:

 1. افزایش تعداد جلسات فارسی زبان در لندن از 4 جلسه درهفته به 10 جلسه درهفته. درحالِ حاضر تعداد گروه های تشکیل دهندۀ ناحیه 15عدد می باشد که این شامل گروه شنبۀ منچستر، گروه برمینگهام و گروه شفیلد و ناتینگهام و گلاسکوهم می گردد.

 

امید است که طی آیندۀ نه چندان دور سایر جلسات فارسی زبان درسطحِ کشور نیز به این ناحیه بپیوندند. شایان ذکر است جلسات جدید برطبقِ درخواستِ اعضا و با حمایت نمایندگان گروه های تشکیل دهندۀ ناحیه افتتاح می گردند. این گروه ها درهمان جلسۀ اول خدمتگزاران خود را انتخاب نموده و پس از آن منطبق با سنتِ چهارم کاملأ مستقل از ناحیه فعالیت می نمایند

 

 1. ایجاد کمیتۀ نشریات نیازِ گروه هایمان را با قیمتی به مراتب کمتر از نشریات انگلیسی، در سراسرِ انگلستان عرضه می نماید. کمیتۀ نشریات همچنین توانسته در همایش های کشوری انگلستان، همایش سالانۀ لندن و همچنین همایش پاریس نشریات و محصولات به فروش برساند.

 

 1. کمیتۀ کارگاه ها بطور مرتب درهر هفته کارگاه های موضوع دار در بستر زوم برگزار میکند و امروز آماده برگزاری کارگاه ها برای گروه ها در سطح ناحیه فارسی زبان هست.(برای اطلاعات بیشتر شما میتوانید به وب سایت ناحیه فارسی زبان uk مراجعه کنید .)

 

 1. کمیتۀ اطلاع رسانی تبلیغ های اطلاع رسانی را در مجلات فارسی زبانِ لندن به چاپ رسانده و پوسترها و تک برگی های اطلاعاتی و همچنین بنرهای انجمن را به زبان فارسی ایجاد نموده است. پوسترها به مراکز سم زدایی فرستاده شده اند و تک برگی ها در محافل ایرانی در لندن پخش شده اند که اینکار کماکان ادامه دارد. حاصل این تلاشهای خدماتی دروحلۀ اول افزایش تعداد تازه واردین به جلسات مان و دروحلۀ دوم شناساندن NA در سطح جامعۀ فارسی زبان بوده است.

 

 1. کمیتۀ وب سایت :تاریخچه تاسیس وب سایت :

سایت (nafarsiuk) در پی فراخوان قبلی ناحیه معتادان گمنام فارسی زبان انگلستان تشکیل شد، مبنی بر نیاز به راه اندازی یک سایت اینترنتی (در جهت پیام رسانی به تازه واردین عزیز و اعضا محترم انجمن معتادان گمنام انگلستان(فارسی زبان)، در جلسه ی روز چهارشنبه 6/1/2020با رأی نمایندگان ناحیه فارسی زبان ، یکی از اعضا به عنوان مسئول سایت اینترنتی ناحیه انگلستان (فارسی زبان)انتخاب شد.

راه اندازی این سایت می تواندکمک مؤثری باشد به ارائه ی اطلاعات گوناگون در مورد انجمن معتادان گمنام انگلستان(فارسی زبان)، بسط و توسعه ی ارتباطات در بین ما با تمامی نقاط دنیا و بخصوص اروپا و امریکا و تمام کسانی که خارج از ایران عزیزمان هستن، آدرس جلسات NA، عرضه ی تمام نشریات NA خدمات جهانی که به زبان فارسی ترجمه شده، آشنایی با فعالیت کمیته های خدماتی مختلف نظیر کمیته ی اطلاع رسانی، آدرس ها ، کمیته کارگاه ،هم چنین قرار دادن ، تمام شماره های مجله ی پیام بهبودی .قرار دادن جلسات آنلاین در وب سایت ناحیه ، فقط برای امروز ، روز شمار پاکی،اخبار و اطلاعیه های مربوط به NA ،و همچنین تالار تبادل تجربه به آدرس https://nafarsiuk.org/forum

هم اکنون این سایت مشغول به فعالیت است و ما راه اندازی آن را به فال نیک گرفته و هر ایرانی در هر نقطه ای از جهان، می تواند خیلی راحت هرگونه اطلاعاتی در موردwww.nafarsiuk.org ناحیه معتادان گمنام انگلستان (فارسی زبان، اقدام کند.

در صورت تمایل می توانید آدرس این سایت را برای دوستان ایرانی خود، در هر جا این کره خاکی بفرستید، به این سایت بروید و پاسخ بسیاری از پرسش های خود را بیابید .

 

 1. خطوط تلفنی برای آقایان و خانمها تهیه شده و بدین ترتیب به سؤالات تماس گیرندگان پاسخ داده می شود و آدرس جلسات برایشان فرستاده می شود.

 

 1. کمیتۀ تفریحات و سرگرمی سه جشن در یک مکان سربسته و یک باربکیو در پارکی درلندن برگزار نموده است. این کمیته همچنین درنظر دارد فعالیت های ورزشی درلندن هماهنگی نماید. شایان ذکر است که کلیۀ مخارج مربوطه ازطریق فروش بلیط به اعضا تأمین گشته  و هرگونه مازادی به خزانۀ ناحیه پرداخت گردیده است.

 

 1. طی یکسال و چند ماهِ گذشته ناحیۀ ما موفق شده به شورای منطقۀ انگلستان در حدودِ £2500 اعانه کند.

 

 1. رابطین این ناحیه بطور مرتب در جلسات شورای منطقه حضور داشته و عضو فعالی در کمیته های فرعیِ آن بوده اند. رابطینِ ما قادر بوده اند تجاربی را که در جامعۀ خود کسب شده با دیگر اعضای شورای منطقه به مشارکت بگذارند و ما توانسته ایم در این مدت کوتاه عضو فعال و تأثیرگذاری در شورای منطقه باشیم. طبق مفهوم دوم، گروه ها ، نفر، ایده و پول را به ساختار خدماتی می برند و ناحیۀ فارسی زبان علاوه بر اعانه نمودن پول به شورا، با فرستادن نفر و ایده، دررشد انجمن در سراسر کشور سهیم بوده استمضاف براین، اخبار مربوط به همایش ها و رویدادهای محلی و جهانیِ NA را مستقیمأ از منطقه به گروهها ،و به زبان فارسی، انتقال داده ایم.
 2. سال 2020 تمامی جلسات ناحیه بسته شد به خاطر اپدیمی کرونا و ناحیه فارسی زبان uk توانست از طریق بستر زوم به فعالیت خودش چه در برگزاری جلسات و چه در برگزاری جلسات ناحیه موفق عمل کند که حتی جلسات کارگاهی ما هم از این طریق از بستر زوم به صورت هفتگی انجام شد،از می ۲۰۲۱ جلسات ما کم کم دارن باز میشن و جلسات داره به صورت نرمال برمیگرده،در حال حاضر در شهر بیرمنگاهم ،شفلید ،منچستر ،لیدز ،لندن جلسات دارن به کار خود ادامه میدن و هر روز داره به جلسات ما در این شهرها و شهرهای دیگه انگلستان افزوده میشه .

 

این ناحیۀ خدماتی به منظور ارائۀ خدمات به گروه های مان تشکیل شده و اعضای گروه ها       می توانند از طریق نمایندگان بین گروه شان درخواست ها، پیشنهادات و سؤالهای خویش را در جلسات ناحیه مطرح کنند. حضور در جلسات ناحیه برای کلیۀ اعضا آزاد است اما تنها نمایندۀ بین گروه یا علی البدلِ او حقِ رأی خواهد داشت.   

آخرین تاریخ بروز رسانی 15/10/2021

 

پایان

 1. بازتاب: روابط عمومی NA (فصل چهارم) - انجمن معتادان گمنام UK روابط متقابل NA,اصول اساسی PR

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا