انجمن معتادان گمنام UK

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی

متون اصل ی بیانیه ها ا ز سایت اینترنت ی زیر دریافت شده است.

www.na.org

١- بیانیه خدماتی شماره ۲ بیمارستان ها و مراکز معتادان مناسب ترین فرد برای پیام رسانی در یک مجموعه بیمارستان ها و مراکز معتادان کدام است؟

۲- بیانیه خدماتی شماره ۳ بیمارستان ها و مراکز معتادان درباره متادون و سایر برنامه های جایگزینی دارو

۳- بیانیه خدماتی شماره 5 بیمارستان ها و مراکز معتادان مردان به آقایان و زنان به بانوان پیام رسانی می کنند

4- بیانیه خدماتی شماره 6 بیمارستان ها و مراکز معتادان انتقال پیام به داخل مراکز مراقبت از نوجوانان متون اصلی بیانیه ها از سایت اینترنتی زیر دریافت شده است.

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام,تجلی معتادان گمنام,آزادی در پی بهبودی,از اعتیاد به بهبودی,مواجهه با اعتیاد

بیانیه ی خدماتی شماره ی ۲ بیمارستان ها و مراکز معتادان مناسب ترین فرد برای پیام رسانی در یک مجموعه ی بیمارستان ها و مراکز معتادان کدام است؟

هر کسی با پیام سازگار و شفاف انجمن معتادان گمنام که مایل به ارائه ی تجربه ی خود می باشد کاملا برای خدمت بیمارستان ها و مراکز معتادان مناسب است. یک جلسه ی H&I نخستین تجلی معتادان گمنام را برای بسیاری از معتادان فراهم می نماید. بنابراین وظیفه داریم که وجهه ای سازنده از خود نمایان سازیم چون تمامیت انجمن ما می تواند در چگونگی رفتار ما مورد قضاوت قرار گیرد.

تجربه ی ما اینطور است که داشتن سه ماه پاکی قبل از حضور در یک جلسه ی H&I و شش ماه پاکی فبل از صحبت در جلسه بهترین شرایط برای اعضای ما می باشد ، برخی مراکز فقط مردان و یا فقط زنان را مورد مراقبت قرار می دهند ، در مراکز دیگر هم زنان و هم مردان اقامت دارند اما از هم جدا نگه داشته می شوند.

در چنین مراکزی که جلسات شما فقط شامل مردان و یا فقط زنان خواهد بود احساس عمیق ما اینطور است که فقط همان جنس أعضای معتادان گمنام لازم است حضور داشته باشند. مشکلاتی که در این زمینه بروز می کنند ، قابلیت ایجاد صدمات جدی به اعتبار انجمن معتادان گمنام را دارا می باشند. تجربه به ما آموخته است که با پیروی از این رهنمود ساده می توانیم از چنین مشکلاتی احراز نمائیم .

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام,تجلی معتادان گمنام,آزادی در پی بهبودی,از اعتیاد به بهبودی,مواجهه با اعتیاد
در اکثریت وسیعی از مراکزی که کمیته های فرعی ما به پیام رسانی ا&H می پردازند ،انجمن های دوازده قدمی دیگری نیز هستند که به همین روال جلساتی را برگزار می نمایند، مراجعه کنندگان یا کسانی که تحت مراقبت قرار دارند انواعی از پیام های بهبودی را خواهند شنید.

سایر انجمن های دوازده مرحله ای در پیام رسانی خود نیازی به همکاری ما ندارند، هر نوع اشاره به انجمن های دیگر و مطالب نشریات آنها ممکن است این باور را برای هر کس بوجود آورد که تنها راه بهبودی یک معتاد حضور در همه ی انجمن های دوازده قدمی است. به عنوان یک انجمن نیاز داریم تا اجازه دهیم معتادانی که ممکن است با آنها رابطه برقرار نمانیم موقعیت انتخاب اینکه کدام انجمن برای آنها بیشتر مناسب تر است را در اختیار داشته باشند .

هر انجمنی که از برنامه ی بهبودی دوازده قدمی استفاده می کند مجموعه ای از سنت ها را دارا می باشد. انجمن معتادان گمنام بنا به رهنمود های سنت پنجم ما فقط یک هدف اصلی دارد.

هدف اصلی ما رساندن پیام به معتادی است که هنوز در عذاب است، وحدت یکی از بزرگترین توانایی های ما در انتقال پیام می باشد. وحدت در هدف تمرکز ما را در رساندن پیام حفظ می نماید.

این کدام پیام است که از ما خواسته شده تا آنرا برسانیم؟ یک معتاد ، هر معتادی، می تواند قطع مصرف کند، اشتیاق به مصرف را از دست بدهد، و راهی تازه برای زندگی پیدا کند و اینکه آزادی در پی بهبودی ( همین امروز می تواند به آنها نیز تعلق داشته باشد) .

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام,تجلی معتادان گمنام,آزادی در پی بهبودی,از اعتیاد به بهبودی,مواجهه با اعتیاد

بیانیه ی خدماتی شماره ی ۳ بیمارستان ها و مراکز معتادان درباره متادون و سایر برنامه های جایگزینی دارو

هر ساله بسیار اتفاق خواهد افتاد که عضو یا اعضایی از انجمن در خصوص اطلاع رسانی یا برگزاری جلسه ای در یک درمانگاه متادون با کمیته ی بیمارستان ها و زندان های مجمع خدمات جهانی معتادان گمنام تماس برقرار نمایند.

مقصود یک هیئت H&I  رساندن پیام بهبودی انجمن معتادان گمنام به معتادانی است که قادر به حضور در جلسات دائمی برنامه ریزی شده NA نمی باشند. معتادانی که به جلسات برنامه ریزی شده ی منظم معتادان گمنام دسترسی دارند نیازی به خدمات H&I ندارند.

چنانچه نیاز های یک مرکز H&I خدماتی معتادان محدوده ی خدمات  را مخدوش نگرداند ، بخشی از خدماتی که می توان ارائه نمود اطلاعات خطوط تلفنی NA، آدرس جلسات و رهنمود های انتشاراتی دفتر خدمات جهانی میباشند .

اگر لزوم برگزاری جلسه یا اطلاع رسانی ا&H مورد مطالعه قرار گرفته، ملاقات های اولیه با مرکز معتادان درباره ی اینکه پیام ما چیست باید با صراحت کامل صورت پذیرد. NA یک برنامه ی پرهیز کامل از هر نوع مواد مخدر است.

ما هیچ عقیده ای درباره ی روش های معمول در یک مرکز درمانی نداریم و استفاده از هر نوع موادی را که منجر به تغییر حال و افکار می گردد را تائید نمی کنیم، هرگاه موضوع متادون مطرح می گردد ، عدم قضاوت ما اهمیت دارد. بر اساس سنت های هشتم و دهم خودمان ما در موقعیتی قرار نداریم که به آن کار مبادرت ورزیم. ما فقط می توانیم به آنها بگوئیم که نشریات NA را بخوانند و مرتبا به جلساتی که همیشه در آنها مورد استقبال واقع خواهند شد بازگردند .

سنت هشتم به ما یاد آور که ما پزشک، روان پزشک یا روان کاو نیستیم، ما معتادان در حال بهبودی هستیم، اصول برجسته و عملی احتیاط ، گمنامی و همبستگی، بنیادهای سنت هشتم را بر پا داشته اند .

سنت دهم تاکید می ورزد که ما هیچ عقیده ای درباره ی مسائل خارجی نداریم. هدف اصلی ما به عنوان یک عضو ا&H مشارکت درباره ی تجربه، توانایی و امید با معتادانی است که در یک جلسه ی اطلاع رسانی ا&H حضور دارند. به جز آن ما درباره ی هیچ چیز دیگری هیچ عقیده ای نداریم. با امتناع از جانبداری در مسائل دیگر خودمان را از گرفتار شدن در مجادلاتی که می تواند هدف اصلی ما را مخدوش گرداند دور نگه می داریم .

برنامه ی ما از اعتیاد به بهبودی یا هوشیاری علیه جایگزینی یک ماده مخدر به جای دیگری ، ضمن پرهیز کامل تحقق می یابد. برنامه ی ما این است و این همان چیزی است که وظیفه داریم به معتادی که هنوز در عذاب است تقدیم نمائیم. در هر حال ما مطلقا هیچ عقیده ای درباره ی استفاده از متادون با هر برنامه ی دیگری که موضوع آن مواجهه با اعتیاد است نداریم.

تنها هدف ما در توجه به جایگزینی دارو و استفاده ی اعضای ما از آن، تعریف بپرهیز کامل را برای اعضای خودمان است .

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام,تجلی معتادان گمنام,آزادی در پی بهبودی,از اعتیاد به بهبودی,مواجهه با اعتیاد

بیانیه خدمتی شماره 5 بیمارستان ها و مراکز معتادان مردان به آقایان و زنان به بانوان پیام رسانی می کنند

معتادان گمنام برنامه ای دوازده قدمی بر اساس پیشنهاداتی است که یکی از آنها پیام رسانی مردان به آقایان و زنان به بانوان می باشد. این پیشنهاد نتیجه ی تجربه ی اعضای بی شمار انجمن هم در بهبودی شخصی و هم تجربه ی خدماتی است.

در خدمت پیام رسانی H&I که آنجا شیوه ی مواجهه ی ما با اعضای آینده ی انجمن خودمان شکل می گیرد ، این پیشنهاد موکدا توصیه می گردد .

برخی مراکز فقط مردان یا فقط زنان را مورد مراقبت قرار می دهند، سایر مراکز هم از مردان و هم از زنان نگهداری می کنند ، اما آنها را جدا از هم نگه می دارند. در چنین مراکزی که جلسات شما فقط شامل مردان و یا فقط زنان خواهد بود ، احساس عمیق ما اینطور است که فقط همان جنس اعضای معتادان گمنام لازم است حضور داشته باشند .

بخاطر داشته باشید که هدف اصلی ما رساندن پیام شفاف و سازگار بهبودی به معتادی است که هنوز در عذاب می باشد. هدف ما این نیست که جلسات خود را با معتادانی که تلاش داریم به آنها کمک کنیم عمومی تر سازیم، مشکلاتی که در این زمینه بروز می کنند قابلیت ایجاد صدمات جدی به اعتبار انجمن معتادان گمنام را دارا می باشند. تجربه به ما آموخته است که با پیروی از این رهنمود ساده می توانیم از چنین مشکلاتی احتراز نمائیم .

پیام رسانی H&I ما را به روبرو شدن با اعضای آینده در مرحله ی آغازین بهبودی آنها هدایت می کند. در مواقعی اعضای یک کمیته ی H&I ممکن است به روش هایی عمل نمایند که هدف اصلی ما را مخدوش نشان دهند ، به عمد یا غیر عمد ما بطور کلی فقط در حال به خطر انداختن شهرت معتادان گمنام نیستیم.

معتادانی که نیاز به دریافت پیام نجات بخش ما دارند ممکن است قادر به اینکار نگردیده و در نتیجه با مرگ مواجه شوند. این ممکن است یک داستان هیجان انگیز به نظر بیاید اما تجربه ی قبلی ما حقیقت آنرا اثبات کرده است .

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام,تجلی معتادان گمنام,آزادی در پی بهبودی,از اعتیاد به بهبودی,مواجهه با اعتیاد

فقدان معتادان هم جنس برای پیام رسانی به داخل مراکز مشکلی متعارف است. هر چند این امر نمی تواند به عنوان یک توحیح برای رعایت نکردن دستور العمل فرق مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از اعضا این امور را آنطور که خودشان صلاح دانسته اند انجام داده و در گزارش های خود از پیام رسانی به هیچ نوع پی آمدی اشاره نکرده اند ، اما عواقب بوجود آمده برای دیگران دلخراش بوده است.

اگر یک معتاد با یک مرکز معتادان را با این کار از دست بدهیم ، همان یکی به معنای بسیار است. اعتبار و شهرت انجمن معتادان گمنام، اعضای ما و افرادی که به آنها خدمت می کنیم وابسته به حرمت این اصل می باشد .بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی 

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام,تجلی معتادان گمنام,آزادی در پی بهبودی,از اعتیاد به بهبودی,مواجهه با اعتیاد
درست همانطور که ما در جلسات عادی بهبودی خودمان می خواهیم که مردان با آقایان و زنان با خانم ها کار کنند ، ما این امر را در خدمت بیمارستان ها و مراکز معتادان بخاطر دلایل مشابه بسیاری مورد تاکید قرار می دهیم که از رفتار های آشکار جنسی تا تعبیر آزارهایی که از جنس مخالف در تیره و تار کردن توانایی ما برای شنیدن پیام مشارکت شده احساس می کنیم، گستردگی دارند.

کسانی که در انجمن ما تازه وارد هستند تمرکز بر بهبودی را اغلب مشکل می یابند. نیازی نداریم برای آنکه تمرکز آنها از دست برود دلایل بیشتری فراهم نمایم. به همان ترتیب اهمیت دارد که ما به عنوان أعضای H&I لازم ندانیم خودمان را در شرایطی که می تواند برایمان دست و پاگیر باشد قرار بدهیم، حتی با بهترین نیت ها ما فقط انسان هستیم بنا بر این ممکن است خطا کنیم. با اجرای این پیشنهاد ما از خطر های پنهان در کنار این موضوع در امان می مانیم.

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام,تجلی معتادان گمنام,آزادی در پی بهبودی,از اعتیاد به بهبودی,مواجهه با اعتیاد

بیانیه خدماتی شماره 1 بیمارستان ها و مراکز معتادان انتقال پیام به داخل مرکز مراقبت از نوجوانان

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام,تجلی معتادان گمنام,آزادی در پی بهبودی,از اعتیاد به بهبودی,مواجهه با اعتیاد
هر معتادی در هر یک از هیئت های H&I صلاحیت صحبت در مراکز نوجوانان را دارد. صرف نظر از سن و سال، نژاد با هویت جنسی در هر نوع مرکزی که حضور یافته باشیم پیام ما به همان شکل است.

ما با اجرای دوازده قدم و سنت های دوازده گانه ی معتادان گمنام پیام بهبودی از بیماری اعتیاد را انتقال می دهیم، تمرکز ما بر شباهت های خودمان است نه تفاوت هایمان که در مقایسه با هدف ما بسیار ناچیزند، همانطور که اعتیاد فرقی قائل نمی شود ، اعضای ما می آموزند که اصل معنوی گمنامی را تمرین نمایند. همه ی افراد معتاد که در جستجوی بهبودی هستند در NA مورد استقبال قرار می گیرند .

وقتی به نوجوانان اشاره می کنیم منظور ما هر کسی است که سن او کمتر از میزان قانونی ، اکثریت در ایالت یا کشور شما می باشد، نیاز داریم تا به خاطر داشته باشیم که این نوجوانان اعضای آینده ی ما می باشند و لازم است رفتار ما با آنها محترمانه باشد.بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی 

برای آنها موعظه نکرده و تحکم نداشته باشید. از گفتن چیز هایی مثل ” احساس می کنم در حال گفتگو با فرزندانم هستم ” اجتناب نمائید. به احساسات و عواطف آنها اعتبار بدهید .

شرایطی را که فشار مضاعف بوجود آورده و بحران ها با والدین یا معلمین به اندازه فی روابط با از دست دادن کار، برای معتادی که ممکن است سن بیشتری داشته باشد برای نوجوانان طاقت فرسا می باشند.

هنگام مشارکت امیدی که در بهبود یافته ایم همدلی و صبوری را تجربه می مانیم، باور داریم که هیچ معتادی در هیچ مکانی بدون فرصت آموختن روش بهتری در زندگی نیاز به مردن ندارد. لازم است مدتی پاکی آنها را تصدیق نموده و کاری کنیم که متوجه شوند بهبودی لذت بخش می باشد. درباره ی فعالیت ها و سایر تجربیات سازنده مانند روابط دوستانه ای که در انجمن بوجود آورده اید مشارکت نمائید .

موقعیت خودتان را با آنها مقایسه نکرده و درباره ی هیچ نوع اعتقاد مذهبی عقیده ای ابراز ندارید . ممکن است آنها بسیاری از رفتارهای متعارف در بیماری ما را بروز داده باشند و ما نمی خواهیم رفتاری غیر ضروری از خود نشان بدهیم، آشنا کردن خودتان با آنچه باید انجام دهید و مواردی که نباید انجام شوند در کتاب راهنمای بیمارستان ها و مراکز معتادان در این زمینه مفید خواهد بود .

با در نظر گرفتن روابط خودمان با مراکز نوجوانان نیاز داریم مخصوصا از قوانین و مقررات آن مراکز نسبت به روابط متقابل ما با افراد تحت مراقبت آنها آگاهی داشته باشیم. برای مثال ممکن است برخی از مراکز تقاضا داشته باشند که یکی از کارکنان آنها در هنگام برگزاری جلسات حضور داشته باشند. هم چنین دریافته ایم که حضور داوطلبانه ی آنها در جلسات ما باعث کاهش سر درگمی ها و تقویت موقعیت بهبودی خواهد شد. لازم است ساختار جلسات همگی در جهت بهبودی پایه ریزی گردند.

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام,تجلی معتادان گمنام,آزادی در پی بهبودی,از اعتیاد به بهبودی,مواجهه با اعتیاد

وقتی از تجربه، توانایی و امید خود برای نوجوانان صحبت می کنید شما در حال مشارکت با اعضای آینده ی NA می باشید. بنا به تجربه ی ما همانطور که شما نیاز ندارید یک سابقه دار در داخل یک زندان پیام رسانی کند. برای رساندن پیام به قسمت نوجوانان لزومی ندارد که یک نوجوان باشید . بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی 

 

دانلود فایل PDF

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا