انجمن معتادان گمنام UK

بولتن شماره 13

بولتن شماره 13

بولتن شماره 13

بولتن شماره 13

رابطه معتادان گمنام، با سایر انجمن ها و سازمان های دیگر

این مقاله، در تاریخ نوامبر سال ۱۹۸۵ ، توسط هئیت امنا خدمات جهانی در پاسخ به نیازهای موجود، در انجمن NA نوشته شده است، این مقاله، بازگو کننده نظرات هیئت امنا، در زمان نگارش می باشد .

این سئوال که رابطه معتادان گمنام، با سایر انجمن ها و سازمان های دیگر، باید چگونه باشد، مسئله ای است، که همیشه در انجمن ما، بحث انگیز بوده است، با وجود این واقعیت که ما سیاستی مبنی بر همکاری و نه وابستگی با سازمانهای دیگر داریم اما باز هم، در انجمن ما، سردر گمی هایی وجود دارد، حساس ترین مورد، نیز به نوع رابطه انجمن معتادان گمنام با الکلی های گمنام بر می گردد.

هئیت امناء دائما نامه هایی از طرف اعضای مختلف دریافت می کند که در مورد این رابطه، سؤالاتی دارند، اکنون زمان آن است که مقاله ای در این مورد نوشته شود تا این موضوع مهم روشن شود.

انجمن معتادان گمنام از روی انجمن الکلی های گمنام، الگوبرداری شده است، اگر چه دقیقا، شبیه به آن نیست، اکثر گروههای اولیه موجود NA در آمریکا، اوایل و در هنگام شکل گیری، تا اندازه ای به گروه های AA تکیه می کرده اند.

رابطه انجمن ما، با الکلی های گمنام، طی این سالها رابطه ای واقع گرایانه و پویا بوده است، انجمن NA از بطن غوغا و آشفتگی که در AA به خاطر حضور معتادان در جلسات الکلی های گمنام، بوجود آمده بود، شکل گرفت، بنابراین ، در این جا به این ریشه ها می پردازیم، تا تصویری از چگونگی رابطه خود با AA به دست آوریم .

“بیل ویلسون” که یکی از بنیان گزاران AA است، اغلب می گفت که بزرگترین قدرت AA در این است که فقط بر روی یک مسئله تمرکز دارد و آن محدود کردن تمرکز خود بر روی رساندن پیام بهبودی به الکلی ها و اجتناب از هر گونه فعالیت دیگر است ، کاری که AA به خوبی قادر به انجام آن بوده است.

به این طریق فضای همدلی و درک، به خوبی حفظ می گردد و الکلی ها به راحتی قادر به دریافت کمک خواهند بود، از همان اوایل، AA با یک مشکل گیج کننده، دست به گریبان بود و آن این که، با معتادان به مواد مخدر که در جلسه حضور پیدا می کنند، چه باید کرد؟ آنها می گفتند که ما می خواهیم، تمرکز خود را بر روی الکل بگذاریم، تا الکلی هایی که به این جا می آیند بتوانند به راحتی، پیام ما را دریافت کنند ، اما معتادانی که در جلسات حاضر می شوند و در مورد مواد مخدر صحبت می کنند ، ناخود آگاه ، فضای همدلی را در جلسات، تضعیف می نمایند.

در آن زمان، قدم ها نوشته شده بود و کتاب الکلی های گمنام نیز به نگارش در آمده بود، پس چه می بایست کرد؟ دوباره باید همه را از اول نوشت؟ اجازه داد تا فضای همدلی، تیره و تار شود و هیچ کس احساس تعلق نکند ؟ این معتادان در حال مرگ را اخراج کنند و به خیابان بیندازند؟ این حتما یک مشکل خیلی بزرگی بوده است.

وقتی که آنها، نهایتا مشکل را به دقت بررسی کردند و نشریات خود را بار دیگر مرور نمودند، پیشنهادی ارائه کردند که نشان دهنده دانش و عقل سلیم آنها بود آنها گفتند: اگر چه نمی توانند، معتادان را به عنوان اعضای خود بپذیرند، اما حاضرند اجازه دهند، که گروههای دیگر قدم ها و سنت های آنان را اقتباس نمایند” آنها، این پیشنهاد را بر اساس اصل همکاری و نه وابستگی ارائه کردند.

این راه حل، که با آینده نگری، برای یک مشکل سخت ارائه گردید، راه را برای شکل گرفتن انجمن معتادان گمنام هموار نمود ، اما همین مشکل الکلی های گمنام بعدا برای گروه هایی که می خواستند از این اصول، در مورد معتادان به مواد مخدر استفاده کنند نیز پیش آمد.

اگر قرار باشد که معتادان به مواد مخدر گوناگون، در جلسات شرکت کنند، چگونه می توان فضای همدلی و درک متقابل، که لازمه تسلیم شدن و بهبودی است را بوجود آورد ؟ آیا کسی که هروئین مصرف می کرد، می توانست با کسی که مصرف کننده الکل، حشیش با قرص روان گردان بود، رابطه برقرار کند؟ چگونه می شد به اتحادی که سنت یک می گوید، لازمه بهبودی است، دست یافت ؟ به این ترتیب یک مشکل بغرنج به انجمن ما به ارث رسید ، برای این که تصوری از چگونگی حل این مشکل، توسط انجمن معتادان گمنام بدست آوریم، لازم است تا بار دیگر، تاریخچه AA را بررسی کنیم .

مورد دیگری که “بیل ویلسون “همیشه در مورد آن صحبت می کرد و مطلب می نوشت و از آن به عنوان ده فرمان AA یاد می کرد، نوع جمله بندی قدم سوم و یازدهم بود، مقوله روحانیت و نه مذهبی بودن، برای AA گیج کننده بود، به همان اندازه، که وحدت و اتحاد، برای ما گیج کننده است.

اما آن طور که بیل می گوید اضافه نمودن عبارت “بدان گونه که او را درک می کنیم به لغت خداوند،خیلی ساده بحث های جنجال برانگیز را خاموش نمود، زیرا این بحث اگر ادامه می یافت توان از بین بردن AA را داشت، اما با اضافه نمودن یک جمله ساده، به سنگ زیر بنای برنامه AA تبدیل شد.

زمانی که پیشگامان ما در معتادان گمنام دوازده قدم را اقتباس نمودند، آنها نیز به نوبه خود ،یک ده فرمان برای انجمن NA بوجود آوردند، که به همان اهمیت بود، به این ترتیب که به جای نوشتن این جمله که “ما اقرار کردیم که در مقابل مواد مخدر عاجز بودیم” که ممکن است در ابتدا خیلی طبیعی و منطقی هم جلوه کند ، آن را به صورتی انقلابی تغییر داده و به جای آن نوشتند” ما اقرار کردیم که در مقابل اعتیادمان عاجز بودیم” مواد مخدر اشکال متفاوتی دارد که مصرف هر کدام فقط علامت و عارضه ای برای بیماری ما است.

اگر معتادان تمرکز خود را بر روی مواد مخدر بگذارند، آن موقع مجبور خواهند شد که بر تفاوت های خود تمرکز نمایند، زیرا هر یک از ما یک یا چند نوع ماده مخدر متفاوت را مصرف می کردیم، اما چیزی که همه ما در آن مشترک هستیم،  بیماری اعتیاد است.

انتخاب کلمه اعتیاد به جای مواد مخدر، به نوبه خود یک شاهکار بود، با یک انتخاب صحیح، شالوده انجمن معتادان گمنام ریخته شد، قدم یک ما، باعث تمرکزمان بر روی یک موضوع واحد می شود، به همین خاطر قادر خواهیم بود آن را به بهترین وجه انجام دهیم: “رساندن پیام بهبودی به معتادانی که هنوز در عذابند”

به عنوان یک امتیاز نیز قدم اول عجز ما را در برابر عارضه و علت بیماری دانسته و زمان را در برابر خود بیماری نهاده است، جمله عاجز در برابر مواد مخدر نمی توانست کمکی به ما ، که مقداری پاکی داریم و در حال بهبودیم، بکند، چرا؟ چون دیگر وسوسه مصرف برای مان، برطرف شده، اما “عاجز در برابر اعتیاد” هم به اعضای قدیمی و هم به تازه واردان ربط دارد و برای هر دو آن ها کاری می کند ، زیرا هر وقت که ، در برنامه بهبودی خود راکد و از خود راضی و مغرور شویم، بیماری اعتیادمان، دوباره بروز می کند و در افکار احساسات و زندگی مان دچار مشکل می شویم.

اما این فرایند هیچ ربطی به نوع ماده مخدری که مصرف می کردیم، ندارد. ما از خود در برابر شروع مجدد به مصرف مواد مخدر توسط بکار گیری اصول روحانی محافظت می کنیم و به بیماری مان اجازه نمی دهیم تا به این حد رشد کند.

بنابراین قدم یک ما، به رغم هر گونه ماده مخدری که مصرف می کردیم، با طول مدت پاکیمان همیشه کار برد دارد با قرار دادن این ده فرمان، به عنوان سنگ زیربنایی NA توانسته به عنوان یک جنبش جهانی شروع به درخشش کند، که به راحتی مناسب حال معضل اعتیاد در عصر حاضر نیز می باشد و این در حالی است که ما تازه شروع کرده ایم.

وقتی که هر انجمن محلی NA، در درک اصول این برنامه “بخصوص از قدم یک” به بلوغ می رسد، به یک واقعیت جالب توجه دست پیدا می کند و آن این که نظرات AA و زبان خاص آن انجمن، که حول محور عمل است ، با نظرات شفاف NA که مستلزم آن است که توجه خود را از روی یک ماده خاص برداریم، زیاد نمی تواند با هم قاطی شده و هم خوانی داشته باشند.

اگر بخواهیم که این دو را با هم در آمیزیم دوباره به همان مشکلی که روزهای اول در AA بود، برخواهیم خورد اگر اعضای ما خود را “معتاد و الکلی معرفی کنند و در مورد “پاک و هوشیار” زندگی کردن صحبت و مشارکت نمایند ، شفافیت پیام NA بین می رود.

بولتن شماره 13

چون استفاده از لغات بدین شکل این مسئله را در ذهن معتاد می سازد که گویی دو بیماری متفاوت وجود دارد و با این که این نوع ماده مخدر، با نوع دیگر فرق می کند و راه حل های متفاوتی برای آنها وجود دارد.

در نگاه اول ممکن است این مسئله جزئی و بی اهمیت به نظر برسد، اما تجربه به ما ثابت کرده است پیام بهبودی NA، بدین شکل زمین گیر و علیل می شود.

واضح است که همدلی مشترک ما، اتحادمان و تسلیم کامل ما به عنوان افراد معتاد، بستگی مستقیم به درک ما از اصول بنیادی برنامه دارد: ما در برابر بیماریی عاجز هستیم که با مصرف مواد مخدر، بدتر و پیشرونده تر، میشود.

مهم نیست که چه نوع ماده مخدر مصرف می کرده ایم، هر نوع ماده مخدری که مصرف کنیم، بیماری ما را دوباره فعال می سازد، ما از طریق بکار گیری دوازده قدم از این بیماری ، بهبودی حاصل می کنیم.

قدمها به دقت جمله بندی شده اند تا پیام بهبودی ما دارای شفافیت باشد، بنابراین زبان و لغاتی که استفاده می کنیم ، نیز باید با این قدمها، هماهنگی و همخوانی داشته باشد، به همین دلیل نباید اصول بنیادی خود را با اصول انجمن AA مخلوط ( قاطی )کنیم و گرنه پیام بهبودی ما زمین گیر و علیل می شود.

آیا مطلب فوق، به این معنی است که روش AA نسبت به روش انجمن ما، پایین تر یا نامرغوب تر است؟ آیا روش آنان، نصف و نیمه و بر اساس انکار شکل گرفته است؟ البته که جواب منفی است. بولتن شماره 13,معتادان به مواد مخدر,تسلیم شدن و بهبودی,کلمه اعتیاد,برخورد با مشکل اعتیاد

نگاهی سریع و گذرا به این انجمن نشان می دهد که آنها تا چه حد در بهبودی و رساندن پیام به الکلی ها موفق بوده اند و این مسئله بسیار واضح و مشخص است.

برنامه آنها برنامه ای موفق و رده بالا می باشد، نشریات شان، ساختار خدماتی شان کیفیت بهبودی اعضای آن، تعداد فراوان و زیاد آنها، احترامی که جامعه برای شان قائل است، همگی به خوبی نشانگر کیفیت آن انجمن می باشد. بولتن شماره 13,معتادان به مواد مخدر,تسلیم شدن و بهبودی,کلمه اعتیاد,برخورد با مشکل اعتیاد

اعضای انجمن معتادان گمنام، نباید با ژست و پز این که ، ما از آنها مهم تریم، باعث سرافکندگی انجمن خود شوند، چون این کار فقط نتیجه عکس و منفی خواهد داشت.

واقعیت ساده این است که، هر دو انجمن، سنتی دارند به نام سنت ششم، تا جلوی انحراف آنها از هدف اصلی شان را بگیرد، به علت نیاز ذاتی و طبیعی هر انجمن دوازده قدمی، جهت تمرکز بر روی تنها یک مسئله و انجام آن به بهترین وجه ممکن، هر انجمن باید تنها متکی به خود و غیر وابسته به هر کس، چیز با انجمن دیگری باشد.

طبیعت و ذات ما، این گونه است که جدا باشیم، برنامه بهبودی جداگانه ای داشته باشیم، چون هر یک از ما، هدف اصلی منحصر به فرد و جداگانه ای را تعقیب می نماییم، تمرکز AA بر روی الکلیسم است و ما باید به حق آنها جهت رعایت اصول خود احترام بگذاریم ، اگر ما نمی توانیم به زبان خاص آنها صحبت کنیم، بهتر است از رفتن به جلسات شان، اجتناب کنیم و فضای بهبودی جلسات آنها را خدشه دار نکنیم.

به همین شکل، اعضای AA و اعضای انجمن های دیگر باید به هدف اصلی ما، احترام بگذارند و خود را در جلسات NA فقط با نام معتاد معرفی کنند و به طریقی مشارکت و صحبت نمایند که اصول بنیادی برنامه ما، در آن واضح و شفاف باشد .

بولتن شماره 13

به عنوان یک انجمن باید سعی کنیم که پیشرفت نماییم، از لجاجت و افراط و تفریط نیز پرهیز کنیم، بعضی از اعضا، ممکن است ناآگاهانه باعث از بین رفتن شفافیت پیام بهبودی NA شوند و در جلسات ما از کلماتی مانند “هوشیار” “الکلى” “پاک و هوشیار” و غیره استفاده کنند.

ما بهتر است، فقط خود را “معتاد” معرفی کنیم و از کلماتی مانند “پاک” “مدت پاکی” و “بهبودی” استفاده کنیم، به همین دلیل نیز در جلسات خود فقط می توانیم از نشریات NA نقل قول نماییم و یا درباره آن صحبت کنیم ، تا از تأیید یا وابستگی انجمن NA به جای دیگر ، اجتناب کرده باشیم.

اصول انجمن ما بارز و مشخص هستند و به خاطر پیشرفت و توسعه انجمن و همین طور بهبودی تک تک اعضا، باید روش ما در برخورد با مشکل اعتیاد، به وضوح و آشکار در جلسات ما بیان گردد.

معتادان گمنام، یک انجمن روحانی است و عشق، تحمل حوصله و همکاری جهت بقا و رشد انجمن ما، ضروری می باشد، بیایید انرژی خود را صرف رشد روحانی از طریق کار کرد دوازده قدم نماییم.

بیایید، پیام بهبودی را واضح و آشکار برسانیم، کارهای بسیاری، برای انجام دادن باقی مانده و ما به هم نیاز داریم تا آنها را به طور درست انجام دهیم، بیایید آنها را با هم و با حفظ اتحاد NA به سرانجام رسانیم .

بولتن شماره 13,معتادان به مواد مخدر,تسلیم شدن و بهبودی,کلمه اعتیاد,برخورد با مشکل اعتیاد

(بولتن شماره ۱۳ هیئت امناء خدمات جهانی NA)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا