انجمن معتادان گمنام UK

بولتن جلسات با نیازهای خاص

بولتن جلسات با نیازهای خاص

بولتن جلسات با نیازهای خاص

بولتن جلسات با نیازهای خاص

در ذیل گزیده ای از گزارشی را می خوانید که توسط کمیته ویژه بررسی جلسات با نیازهای خاص به کنفرانس خدمات جهانی سال 1989 تقدیم شد . این کمیته سـال گذشـته تشکیل شد و علی البدل گرداننده هیئت امناء خدمات جهـانی بـه عنـوان مسـئول کمیتـه انتخاب شد . این بولتن در کنفرانس سال 6-1995 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت .

کمیته بررسی جلسات با نیازهای خاص با رأی گیری سال 1988 کنفـرانس خـدمات جهانی ، به وجود آمد. هدف از این حرکت همانطور که در صورتجلسه ی خـدمات جهـانی توضیح داده شد این است که به ما به عنوان یک انجمن ، در رویارویی و یـافتن راه حـل در مورد جلسات با نیازهای خاص کمک کند. به علاوه این کمیته توانست جهت دریافت ایـده ها و نظرات درمورد این مبحث نشست ها و گردهمایی ها برگزار کند .بولتن,جلسات NA,نیازهای خاص,جوامع NA,بهبودی از مواد

هدف کمیته

بولتن,جلسات NA,نیازهای خاص,جوامع NA,بهبودی از مواد
کمیته مقدار زیادی از جلسات اولیه خود را به این امر اختصاص داد که کنفـرانس خـدمات جهانی در پایان مایل است نتیجه ای از این بحث گرفته شود . به عنوان نتایج حاصـل از ایـن مباحث ، کمیته اهداف ذیل را برای خود قرار داد :

1 -تبیین یک تعریف از جلسات با نیازهای خاص .
2 -بررسی دقیق نقشی که جلسات با نیازهای خاص در انجمن NA بازی می کند .
3 -اجازه ابراز نظر به انجمن در مورد این نیازهـای از طریـق برگـزاری گردهمـایی هـا و نشست ها ، درخواست مستقیم اطلاعات از گروه ها از طریق شبکه های خبـری ، گـزارش اعضا ، مجله NA WAY و ایمیل مستقیم به نواحی و … تعریف گروه ها با نیازهای خاص قبل از پرداختن به جزئیات ، کمیته تلاش می کند که دقیقاً تعریف کند کـه یـک جلسـه بـا نیازهای خاص به چه معناست و این تعریف را چگونه می توان با اساسنامه های موجـود NA منطبق کرد . در به انجام رساندن این وظیفـه ای بـه طـور مـنظم از “راهنمـای خـدمات محلی” و “کتاب پایه” استفاده کردیم .

بولتن,جلسات NA,نیازهای خاص,جوامع NA,بهبودی از مواد
راهنمای خدمات محلی بیان می کند : “یک گروه NA جلسه ای است که به طور منظم در مکان خاص و زمان معین با پیروی از اصول دوازده قدم و دوازده سنت تشـکیل گـردد” و “هدف اصلی یک گروه NA رساندن پیام بهبودی به معتادی است که در عـذاب اسـت” . جلسه ای که مجموعاً فضای سالم و هم سانی را برای بهبودی مهیا سازد . ( راهنمای خـدمات محلی ) .

کتاب پایه توضیح بسیار شفاف تری از سنت چهـار بیـان میکنـد” دو نـوع اصـلی از جلسات NA وجود دارد یکی که درب آن بر روی عموم باز است و دیگری جلساتی که تنهـا ویژه معتادان است” تنوع فرمت های جلسه از گروه به گروه تفـاوت هـای زیـادی دارد . بعضی از آنها جلسات مشارکت ، سخنرانی و سوال و جواب و بعضی تأکید بیشتری بـر روی بحث در مورد مسائل خاص دارند .(کتاب پایه)بولتن,جلسات NA,نیازهای خاص,جوامع NA,بهبودی از مواد

در بعضی جوامع NA گروه هایی شامل مردان ، زنان ، ….  و یـا افـراد حرفه ای وجود دارد . این اعضا میزبان جلسات NA هستند جلساتی که تمرکز آن تنها روی بهبودی از مواد مخدر است .

 

انواع جلسات با نیازهای خاص

بولتن,جلسات NA,نیازهای خاص,جوامع NA,بهبودی از مواد
کمیته موقت جلسات با نیازهای خاص از هر یک از مسئولین اداری شـوراهای منطقـه ای و نمایندگان آنها ، اطلاعاتی راجع به جلسات با نیازهای خاص در مناطق شان در خواست کرد:

از 58 منطقه موجود در آن زمان ، 24 منطقه به درخواست پاسخ دادنـد . در ذیـل نتـایج بررسی این کمیته آمده است :

* از 24 ناحیه که به درخواست پاسخ دادند مشخص شـد در 20 منطقـه جلسـات بـا نیازهای خاص برگزار می شود.

*  20 منطقه مجموعاً 184 جلسه با نیازهای خاص در مناطق شان برگزار می گردد .

* این مناطق انواع مختلفی از جلسات با نیازهای خاص را گزارش کردنـد . ایـن انـواع شامل جلسات مردان ، زنان ، …. زن / مرد ، جلسـه نوجوانـان ، جلسـه همسران یا زوج ها  ، جلسـه مریضـی و بهبـودی و جلسـات مصـرف کنندگان قرص ( قرصی ها ) را می توان نام برد . همچنین ار منابع دیگر خبر رسیده که در بعضی مناطق جلساتی مثلاً برای سربازان کهنه کـار ویتنـامی ، افـراد بـا HIV مثبت و یا مبتلا به ایدز و انواع حرفه ای های مختلف وجود دارد .

بولتن,جلسات NA,نیازهای خاص,جوامع NA,بهبودی از مواد

* در خصوص قدمت تشکیل چنین جلساتی در مناطق ، بعضی از آنها اشاره نمودند که جلساتی با قدمت 5 سال وجود دارد و حتی یک منطقه خبر داد به زودی سالگرد ده سالگی یک گروه را جشن خواهند گرفت .

* علیرغم این که کمیته اطلاع حاصل کرده بود که بعضی از مناطق ایـن جلسـات را از لیست جلسات خود جدا نموده اند ، هیچ منطقه ای گزارش نکرد که این نیازهـای را اجبار کرده است .

 

مشاهدات نهایی

کمیته موقت جلسات با نیازهای خاص از اوایل کار متوجه شده بود که ارائه راه حـل نهایی جهت برگزاری چنین جلساتی امکانپذیر نیست چرا که نظرات در مورد ایـن موضـوع بسیار زیاد است و این نظرات قابل مصالحه نمی باشد و قادر نخواهد بود یـک دور نمـای روشن و واضحی که همه ی اعضا NA سریعاً نتایج آن را بپذیرند ارائـه دهـد بنـابراین مـا عمیقاً احساس کردیم اگر مشاهدات عینی خود را در مورد این موضوع به دور از احسـاس مورد توجه قرار دهیم ممکن است بتوانیم خدمتی را ارائه نمائیم . این نتایج حاصل شد:

بعضی وقت ها در NA ، جلسات با نیازهای خاص وجود دارد هیچ مطلبـی در دوازده سنت که گروه ها را از تشکیل جلسات با نیازهای خاص بر حذر دارد وجود ندارد به غیر از اینکه گروه هیچ لازمه ای برای اعضاء به جزء قطـع مصـرف نداشـته باشـد . جلسـات بـا نیازهای خاص در بعضی از جوامع NA محلی ممکن است متولد و به بقاء خود ادامه دهـد و جائی که نیاز و تقاضایی برای چنین جلساتی وجود ندارد جلسه ای هم یافت نمی شود .بولتن,جلسات NA,نیازهای خاص,جوامع NA,بهبودی از مواد

در انجمن معتادان گمنام ، کنفرانس خدمات جهانی اختیار تحمیل سیاست هایش را به گـروه ها ندارد و کمیته های خدماتی منطقه و ناحیه نیز اجازه تحمیل سیاستهای شـان را بـه گـروه هایشان ندارند . تنها مرجع نهایی در گروه ها خداوندی مهربان است که خود را در وجـدان گروه بیان می کند .

کمیته موقت جلسات با نیازهای خاص به این نتیجه رسـید کـه ایـن جلسـات بایـد مقتضی با جوامع NA باشد . این جلسات در جوامع NA محلی به وجود آمده تـا در فضـایی عاری از مشاجرات بتواند متولد و به بقاء خود ادامه دهد و مسلماً در جاهایی کـه احتیـاجی به آن نبوده دلیلی هم جهت تشکیل آن وجود ندارد .

بولتن,جلسات NA,نیازهای خاص,جوامع NA,بهبودی از مواد

نتایج این گزارش امروزه برای انجمن معتادان گمنام حقیقتی محسوب می شـود . در بعضی از نواحی ، جلسات با نیازهای خاص ، فرمت ها و موضوعات خـود را گسـترش داده است ، در حالی که در دیگر مناطق دلیل مشخصی برای تشکیل چنین جلساتی احساس نمـی کنند . گروه ها ، استقلال خود را اعمال می کنند و این تنها تصمیم مناسب جهـت ضـرورت داشتن جلسات با نیازهای خاص است.

 

دانلود فایل کامل بولتن جلسات با نیازهای خاص

بولتن جلسات با نیازهای خاص

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا